1 Kings 19:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5800 [e]way-ya-‘ă-zōḇוַיַּעֲזֹ֣בAnd he leftVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1241 [e]hab-bā-qār,הַבָּקָ֗רthe oxenNoun
7323 [e]way-yā-rāṣוַיָּ֙רָץ֙and ranVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֣יafterAdv
452 [e]’ê-lî-yā-hū,אֵֽלִיָּ֔הוּElijahNoun
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרand saidVerb
5401 [e]’eš-šə-qāh-אֶשְּׁקָה־kissVerb
4994 [e]נָּא֙I prayInj
1 [e]lə-’ā-ḇîלְאָבִ֣יmy fatherNoun
517 [e]ū-lə-’im-mî,וּלְאִמִּ֔יand my motherNoun
1980 [e]wə-’ê-lə-ḵāhוְאֵלְכָ֖הGoVerb
310 [e]’a-ḥă-re-ḵā;אַחֲרֶ֑יךָafterAdv
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרyou And he saidVerb
  lōwלוֹ֙to himPrep
1980 [e]lêḵלֵ֣ךְGoVerb
7725 [e]šūḇ,שׁ֔וּבback againVerb
3588 [e]כִּ֥יforConj
4100 [e]meh-מֶה־whatPro
6213 [e]‘ā-śî-ṯîעָשִׂ֖יתִיhave I doneVerb
  lāḵ.לָֽךְ׃toPrep
Hebrew Texts
מלכים א 19:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲזֹ֣ב אֶת־הַבָּקָ֗ר וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ וַיֹּ֗אמֶר אֶשְּׁקָה־נָּא֙ לְאָבִ֣י וּלְאִמִּ֔י וְאֵלְכָ֖ה אַחֲרֶ֑יךָ וַיֹּ֤אמֶר לֹו֙ לֵ֣ךְ שׁ֔וּב כִּ֥י מֶה־עָשִׂ֖יתִי לָֽךְ׃

מלכים א 19:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעזב את־הבקר וירץ אחרי אליהו ויאמר אשקה־נא לאבי ולאמי ואלכה אחריך ויאמר לו לך שוב כי מה־עשיתי לך׃

Links
1 Kings 19:201 Kings 19:20 Text Analysis1 Kings 19:20 Interlinear1 Kings 19:20 Multilingual1 Kings 19:20 TSK1 Kings 19:20 Cross References1 Kings 19:20 Bible Hub1 Kings 19:20 Biblia Paralela1 Kings 19:20 Chinese Bible1 Kings 19:20 French Bible1 Kings 19:20 German Bible

Bible Hub
1 Kings 19:19
Top of Page
Top of Page