1 Kings 20:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
6485 [e]hā-ṯə-pā-qə-ḏūהָתְפָּקְדוּ֙were numberedVerb
3557 [e]wə-ḵā-lə-kə-lū,וְכָלְכְּל֔וּand were all presentVerb
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכ֖וּand wentVerb
7125 [e]liq-rā-ṯām;לִקְרָאתָ֑םagainstNoun
2583 [e]way-ya-ḥă-nūוַיַּחֲנ֨וּand pitchedVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־and the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֜לof IsraelNoun
5048 [e]neḡ-dām,נֶגְדָּ֗םbefore themSubst
8147 [e]kiš-nêכִּשְׁנֵי֙like twoNoun
2835 [e]ḥă-śi-p̄êחֲשִׂפֵ֣יlittle flocksNoun
5795 [e]‘iz-zîm,עִזִּ֔יםof kidsNoun
758 [e]wa-’ă-rāmוַאֲרָ֖םbut the SyriansNoun
4390 [e]mil-’ūמִלְא֥וּfilledVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃the countryNoun
Hebrew Texts
מלכים א 20:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל הָתְפָּקְדוּ֙ וְכָלְכְּל֔וּ וַיֵּלְכ֖וּ לִקְרָאתָ֑ם וַיַּחֲנ֨וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל נֶגְדָּ֗ם כִּשְׁנֵי֙ חֲשִׂפֵ֣י עִזִּ֔ים וַאֲרָ֖ם מִלְא֥וּ אֶת־הָאָֽרֶץ׃

מלכים א 20:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני ישראל התפקדו וכלכלו וילכו לקראתם ויחנו בני־ישראל נגדם כשני חשפי עזים וארם מלאו את־הארץ׃

Links
1 Kings 20:271 Kings 20:27 Text Analysis1 Kings 20:27 Interlinear1 Kings 20:27 Multilingual1 Kings 20:27 TSK1 Kings 20:27 Cross References1 Kings 20:27 Bible Hub1 Kings 20:27 Biblia Paralela1 Kings 20:27 Chinese Bible1 Kings 20:27 French Bible1 Kings 20:27 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:26
Top of Page
Top of Page