1 Kings 7:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6696 [e]way-yā-ṣarוַיָּ֛צַרFor he castVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֥יtwoNoun
5982 [e]hā-‘am-mū-ḏîmהָעַמּוּדִ֖יםpillarsNoun
5178 [e]nə-ḥō-šeṯ;נְחֹ֑שֶׁתof bronzeNoun
8083 [e]šə-mō-nehשְׁמֹנֶ֨הof eightNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֜הand tenNoun
520 [e]’am-māh,אַמָּ֗הcubitsNoun
6967 [e]qō-w-maṯקוֹמַת֙highNoun
5982 [e]hā-‘am-mūḏהָעַמּ֣וּדpillarNoun
259 [e]hā-’e-ḥāḏ,הָאֶחָ֔דof oneAdj
2339 [e]wə-ḥūṭוְחוּט֙and a lineNoun
8147 [e]šə-têm-שְׁתֵּים־of twoNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֣הand tenNoun
520 [e]’am-māh,אַמָּ֔הcubitsNoun
5437 [e]yā-sōḇיָסֹ֖בof them aboutVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5982 [e]hā-‘am-mūḏהָעַמּ֥וּדpillarsNoun
8145 [e]haš-šê-nî.הַשֵּׁנִֽי׃eitherNoun
Hebrew Texts
מלכים א 7:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֛צַר אֶת־שְׁנֵ֥י הָעַמּוּדִ֖ים נְחֹ֑שֶׁת שְׁמֹנֶ֨ה עֶשְׂרֵ֜ה אַמָּ֗ה קֹומַת֙ הָעַמּ֣וּד הָאֶחָ֔ד וְחוּט֙ שְׁתֵּים־עֶשְׂרֵ֣ה אַמָּ֔ה יָסֹ֖ב אֶת־הָעַמּ֥וּד הַשֵּׁנִֽי׃

מלכים א 7:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצר את־שני העמודים נחשת שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שתים־עשרה אמה יסב את־העמוד השני׃

Links
1 Kings 7:151 Kings 7:15 Text Analysis1 Kings 7:15 Interlinear1 Kings 7:15 Multilingual1 Kings 7:15 TSK1 Kings 7:15 Cross References1 Kings 7:15 Bible Hub1 Kings 7:15 Biblia Paralela1 Kings 7:15 Chinese Bible1 Kings 7:15 French Bible1 Kings 7:15 German Bible

Bible Hub
1 Kings 7:14
Top of Page
Top of Page