1 Kings 7:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7218 [e]ū-ḇə-rōšוּבְרֹ֣אשׁand in the topNoun
4350 [e]ham-mə-ḵō-w-nāh,הַמְּכוֹנָ֗הof the baseNoun
2677 [e]ḥă-ṣîחֲצִ֧יof halfNoun
520 [e]hā-’am-māhהָאַמָּ֛הa cubitNoun
6967 [e]qō-w-māhקוֹמָ֖הhighNoun
5696 [e]‘ā-ḡōlעָגֹ֣ל ׀[was there] a roundAdj
5439 [e]sā-ḇîḇ;סָבִ֑יבedgeSubst
5921 [e]wə-‘alוְעַ֨לand onPrep
7218 [e]rōšרֹ֤אשׁthe topNoun
4350 [e]ham-mə-ḵō-nāhהַמְּכֹנָה֙of the baseNoun
3027 [e]yə-ḏō-ṯe-hā,יְדֹתֶ֔יהָthe ledgesNoun
4526 [e]ū-mis-gə-rō-ṯe-hāוּמִסְגְּרֹתֶ֖יהָthereof and the bordersNoun
4480 [e]mim-men-nāh.מִמֶּֽנָּה׃thereof ofPrep
Hebrew Texts
מלכים א 7:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְרֹ֣אשׁ הַמְּכֹונָ֗ה חֲצִ֧י הָאַמָּ֛ה קֹומָ֖ה עָגֹ֣ל ׀ סָבִ֑יב וְעַ֨ל רֹ֤אשׁ הַמְּכֹנָה֙ יְדֹתֶ֔יהָ וּמִסְגְּרֹתֶ֖יהָ מִמֶּֽנָּה׃

מלכים א 7:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובראש המכונה חצי האמה קומה עגל ׀ סביב ועל ראש המכנה ידתיה ומסגרתיה ממנה׃

Links
1 Kings 7:351 Kings 7:35 Text Analysis1 Kings 7:35 Interlinear1 Kings 7:35 Multilingual1 Kings 7:35 TSK1 Kings 7:35 Cross References1 Kings 7:35 Bible Hub1 Kings 7:35 Biblia Paralela1 Kings 7:35 Chinese Bible1 Kings 7:35 French Bible1 Kings 7:35 German Bible

Bible Hub
1 Kings 7:34
Top of Page
Top of Page