1 Kings 8:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5062 [e]bə-hin-nā-ḡêp̄בְּֽהִנָּגֵ֞ףbe struck downVerb
5971 [e]‘am-mə-ḵāעַמְּךָ֧When your peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֛לIsraelNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
341 [e]’ō-w-yêḇאוֹיֵ֖בthe enemyNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רbecausePrt
2398 [e]ye-ḥeṭ-’ū-יֶחֶטְאוּ־they have sinnedVerb
  lāḵ;לָ֑ךְtoPrep
7725 [e]wə-šā-ḇūוְשָׁ֤בוּand shall turn againVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֙יךָ֙unto youPrep
3034 [e]wə-hō-w-ḏūוְהוֹד֣וּand confessVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8034 [e]šə-me-ḵā,שְׁמֶ֔ךָyour nameNoun
6419 [e]wə-hiṯ-pal-lūוְהִֽתְפַּֽלְל֧וּand prayVerb
2603 [e]wə-hiṯ-ḥan-nə-nūוְהִֽתְחַנְּנ֛וּand make supplicationVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֖יךָuntoPrep
1004 [e]bab-ba-yiṯבַּבַּ֥יִתhouse youNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃in thisPro
Hebrew Texts
מלכים א 8:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּֽהִנָּגֵ֞ף עַמְּךָ֧ יִשְׂרָאֵ֛ל לִפְנֵ֥י אֹויֵ֖ב אֲשֶׁ֣ר יֶחֶטְאוּ־לָ֑ךְ וְשָׁ֤בוּ אֵלֶ֙יךָ֙ וְהֹוד֣וּ אֶת־שְׁמֶ֔ךָ וְהִֽתְפַּֽלְל֧וּ וְהִֽתְחַנְּנ֛וּ אֵלֶ֖יךָ בַּבַּ֥יִת הַזֶּֽה׃

מלכים א 8:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בהנגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחטאו־לך ושבו אליך והודו את־שמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה׃

Links
1 Kings 8:331 Kings 8:33 Text Analysis1 Kings 8:33 Interlinear1 Kings 8:33 Multilingual1 Kings 8:33 TSK1 Kings 8:33 Cross References1 Kings 8:33 Bible Hub1 Kings 8:33 Biblia Paralela1 Kings 8:33 Chinese Bible1 Kings 8:33 French Bible1 Kings 8:33 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:32
Top of Page
Top of Page