1 Kings 8:43
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]’at-tāhאַתָּ֞הyouPro
8085 [e]tiš-ma‘תִּשְׁמַ֤עHearVerb
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֙יִם֙in heavenNoun
4349 [e]mə-ḵō-wnמְכ֣וֹןplaceNoun
3427 [e]šiḇ-te-ḵā,שִׁבְתֶּ֔ךָyour dwellingVerb
6213 [e]wə-‘ā-śî-ṯāוְעָשִׂ֕יתָand doVerb
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹ֛לaccording to allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7121 [e]yiq-rāיִקְרָ֥אcallsVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֖יךָuntoPrep
5237 [e]han-nā-ḵə-rî;הַנָּכְרִ֑יthe strangerAdj
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַןto the end thatSubst
3045 [e]yê-ḏə-‘ūnיֵדְעוּן֩may knowVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]‘am-mêעַמֵּ֨יpeopleNoun
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֜רֶץof the earthNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8034 [e]šə-me-ḵā,שְׁמֶ֗ךָyour nameNoun
3372 [e]lə-yir-’āhלְיִרְאָ֤הto fearVerb
853 [e]’ō-ṯə-ḵāאֹֽתְךָ֙ - Acc
5971 [e]kə-‘am-mə-ḵāכְּעַמְּךָ֣as your peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לIsraelNoun
3045 [e]wə-lā-ḏa-‘aṯוְלָדַ֕עַתthat they may knowVerb
3588 [e]kî-כִּי־thatConj
8034 [e]šim-ḵāשִׁמְךָ֣your nameNoun
7121 [e]niq-rā,נִקְרָ֔אis calledVerb
5921 [e]‘al-עַל־byPrep
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֥יִתhouseNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֖הthisPro
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
1129 [e]bā-nî-ṯî.בָּנִֽיתִי׃I have buildVerb
Hebrew Texts
מלכים א 8:43 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַתָּ֞ה תִּשְׁמַ֤ע הַשָּׁמַ֙יִם֙ מְכֹ֣ון שִׁבְתֶּ֔ךָ וְעָשִׂ֕יתָ כְּכֹ֛ל אֲשֶׁר־יִקְרָ֥א אֵלֶ֖יךָ הַנָּכְרִ֑י לְמַ֣עַן יֵדְעוּן֩ כָּל־עַמֵּ֨י הָאָ֜רֶץ אֶת־שְׁמֶ֗ךָ לְיִרְאָ֤ה אֹֽתְךָ֙ כְּעַמְּךָ֣ יִשְׂרָאֵ֔ל וְלָדַ֕עַת כִּי־שִׁמְךָ֣ נִקְרָ֔א עַל־הַבַּ֥יִת הַזֶּ֖ה אֲשֶׁ֥ר בָּנִֽיתִי׃

מלכים א 8:43 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אתה תשמע השמים מכון שבתך ועשית ככל אשר־יקרא אליך הנכרי למען ידעון כל־עמי הארץ את־שמך ליראה אתך כעמך ישראל ולדעת כי־שמך נקרא על־הבית הזה אשר בניתי׃

Links
1 Kings 8:431 Kings 8:43 Text Analysis1 Kings 8:43 Interlinear1 Kings 8:43 Multilingual1 Kings 8:43 TSK1 Kings 8:43 Cross References1 Kings 8:43 Bible Hub1 Kings 8:43 Biblia Paralela1 Kings 8:43 Chinese Bible1 Kings 8:43 French Bible1 Kings 8:43 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:42
Top of Page
Top of Page