1 Kings 9:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]bə-nê-hem,בְּנֵיהֶ֗םTheir childrenNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
3498 [e]nō-ṯə-rūנֹתְר֤וּwere leftVerb
310 [e]’a-ḥă-rê-hemאַחֲרֵיהֶם֙after themAdv
776 [e]bā-’ā-reṣ,בָּאָ֔רֶץin the landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֧רwhomPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3201 [e]yā-ḵə-lūיָכְל֛וּableVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
2763 [e]lə-ha-ḥă-rî-mām;לְהַֽחֲרִימָ֑םto destroyVerb
5927 [e]way-ya-‘ă-lêmוַיַּעֲלֵ֤םand levyVerb
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹה֙on those did SolomonNoun
4522 [e]lə-mas-לְמַס־a tributeNoun
5647 [e]‘ō-ḇêḏ,עֹבֵ֔דof slaveryVerb
5704 [e]‘aḏעַ֖דtoPrep
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֥וֹםdayNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃thisPro
Hebrew Texts
מלכים א 9:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵיהֶ֗ם אֲשֶׁ֨ר נֹתְר֤וּ אַחֲרֵיהֶם֙ בָּאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֧ר לֹֽא־יָכְל֛וּ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לְהַֽחֲרִימָ֑ם וַיַּעֲלֵ֤ם שְׁלֹמֹה֙ לְמַס־עֹבֵ֔ד עַ֖ד הַיֹּ֥ום הַזֶּֽה׃

מלכים א 9:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בניהם אשר נתרו אחריהם בארץ אשר לא־יכלו בני ישראל להחרימם ויעלם שלמה למס־עבד עד היום הזה׃

Links
1 Kings 9:211 Kings 9:21 Text Analysis1 Kings 9:21 Interlinear1 Kings 9:21 Multilingual1 Kings 9:21 TSK1 Kings 9:21 Cross References1 Kings 9:21 Bible Hub1 Kings 9:21 Biblia Paralela1 Kings 9:21 Chinese Bible1 Kings 9:21 French Bible1 Kings 9:21 German Bible

Bible Hub
1 Kings 9:20
Top of Page
Top of Page