2 Chronicles 13:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־NeitherAdv
6113 [e]‘ā-ṣarעָצַ֧רrecoverVerb
3581 [e]kō-aḥ-כֹּֽחַ־strengthNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֛םdid JeroboamNoun
5750 [e]‘ō-wḏע֖וֹדagainSubst
3117 [e]bî-mêבִּימֵ֣יin the daysNoun
29 [e]’ă-ḇî-yā-hū;אֲבִיָּ֑הוּof AbijahNoun
5062 [e]way-yig-gə-p̄ê-hūוַיִּגְּפֵ֥הוּand struckVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORD himNoun
4191 [e]way-yā-mōṯ.וַיָּמֹֽת׃and he diedVerb
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 13:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹֽא־עָצַ֧ר כֹּֽחַ־יָרָבְעָ֛ם עֹ֖וד בִּימֵ֣י אֲבִיָּ֑הוּ וַיִּגְּפֵ֥הוּ יְהוָ֖ה וַיָּמֹֽת׃ פ

דברי הימים ב 13:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־עצר כח־ירבעם עוד בימי אביהו ויגפהו יהוה וימת׃ פ

Links
2 Chronicles 13:202 Chronicles 13:20 Text Analysis2 Chronicles 13:20 Interlinear2 Chronicles 13:20 Multilingual2 Chronicles 13:20 TSK2 Chronicles 13:20 Cross References2 Chronicles 13:20 Bible Hub2 Chronicles 13:20 Biblia Paralela2 Chronicles 13:20 Chinese Bible2 Chronicles 13:20 French Bible2 Chronicles 13:20 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 13:19
Top of Page
Top of Page