2 Chronicles 25:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֥עַשׂAnd he didVerb
3477 [e]hay-yā-šārהַיָּשָׁ֖ר[that that was] rightAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֣יin the sightNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
7535 [e]raqרַ֕קbutAdv
3808 [e]לֹ֖אnotAdv
3824 [e]bə-lê-ḇāḇבְּלֵבָ֥בheartNoun
8003 [e]šā-lêm.שָׁלֵֽם׃with a perfectAdj
Hebrew Texts
דברי הימים ב 25:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֥עַשׂ הַיָּשָׁ֖ר בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה רַ֕ק לֹ֖א בְּלֵבָ֥ב שָׁלֵֽם׃

דברי הימים ב 25:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש הישר בעיני יהוה רק לא בלבב שלם׃

Links
2 Chronicles 25:22 Chronicles 25:2 Text Analysis2 Chronicles 25:2 Interlinear2 Chronicles 25:2 Multilingual2 Chronicles 25:2 TSK2 Chronicles 25:2 Cross References2 Chronicles 25:2 Bible Hub2 Chronicles 25:2 Biblia Paralela2 Chronicles 25:2 Chinese Bible2 Chronicles 25:2 French Bible2 Chronicles 25:2 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 25:1
Top of Page
Top of Page