2 Chronicles 25:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־old [was]Noun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֨יםtwentyNoun
2568 [e]wə-ḥā-mêšוְחָמֵ֤שׁand fiveNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָה֙yearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֣ךְ[when] he began to reignVerb
558 [e]’ă-maṣ-yā-hū,אֲמַצְיָ֔הוּAmaziahNoun
6242 [e]wə-‘eś-rîmוְעֶשְׂרִ֣יםand twentyNoun
8672 [e]wā-ṯê-ša‘וָתֵ֙שַׁע֙and nineNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְhe reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּירוּשָׁלִָ֑םin JerusalemNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁ֣םAnd nameNoun
517 [e]’im-mōw,אִמּ֔וֹof his motherNoun
3086 [e]yə-hō-w-‘ad-dānיְהוֹעַדָּ֖ן[was] JehoaddanNoun
3389 [e]mî-rū-šā-lā-yim.מִירוּשָׁלָֽיִם׃of JerusalemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 25:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֨ים וְחָמֵ֤שׁ שָׁנָה֙ מָלַ֣ךְ אֲמַצְיָ֔הוּ וְעֶשְׂרִ֣ים וָתֵ֙שַׁע֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו יְהֹועַדָּ֖ן מִירוּשָׁלָֽיִם׃

דברי הימים ב 25:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים וחמש שנה מלך אמציהו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדן מירושלים׃

Links
2 Chronicles 25:12 Chronicles 25:1 Text Analysis2 Chronicles 25:1 Interlinear2 Chronicles 25:1 Multilingual2 Chronicles 25:1 TSK2 Chronicles 25:1 Cross References2 Chronicles 25:1 Bible Hub2 Chronicles 25:1 Biblia Paralela2 Chronicles 25:1 Chinese Bible2 Chronicles 25:1 French Bible2 Chronicles 25:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 24:27
Top of Page
Top of Page