2 Chronicles 30:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יForConj
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hūחִזְקִיָּ֣הוּHezekiahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְ֠הוּדָהof JudahNoun
7311 [e]hê-rîmהֵרִ֨יםdid giveVerb
6951 [e]laq-qā-hālלַקָּהָ֜לto the assemblyNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֣לֶףa thousandNoun
6499 [e]pā-rîmפָּרִים֮bullsNoun
7651 [e]wə-šiḇ-‘aṯוְשִׁבְעַ֣תand sevenNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îmאֲלָפִ֣יםthousandNoun
6629 [e]ṣōnצֹאן֒sheepNoun
  sס -  
8269 [e]wə-haś-śā-rîmוְהַשָּׂרִ֞יםand the princesNoun
7311 [e]hê-rî-mūהֵרִ֤ימוּgaveVerb
6951 [e]laq-qā-hālלַקָּהָל֙to the assemblyNoun
6499 [e]pā-rîmפָּרִ֣יםbullsNoun
505 [e]’e-lep̄,אֶ֔לֶףa thousandNoun
6629 [e]wə-ṣōnוְצֹ֖אןand sheepNoun
6235 [e]‘ă-śe-reṯעֲשֶׂ֣רֶתtenNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îm;אֲלָפִ֑יםthousandNoun
6942 [e]way-yiṯ-qad-də-šūוַיִּֽתְקַדְּשׁ֥וּand consecrated themselvesVerb
3548 [e]ḵō-hă-nîmכֹהֲנִ֖יםof priestsNoun
7230 [e]lā-rōḇ.לָרֹֽב׃a great numberNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 30:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י חִזְקִיָּ֣הוּ מֶֽלֶךְ־יְ֠הוּדָה הֵרִ֨ים לַקָּהָ֜ל אֶ֣לֶף פָּרִים֮ וְשִׁבְעַ֣ת אֲלָפִ֣ים צֹאן֒ ס וְהַשָּׂרִ֞ים הֵרִ֤ימוּ לַקָּהָל֙ פָּרִ֣ים אֶ֔לֶף וְצֹ֖אן עֲשֶׂ֣רֶת אֲלָפִ֑ים וַיִּֽתְקַדְּשׁ֥וּ כֹהֲנִ֖ים לָרֹֽב׃

דברי הימים ב 30:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי חזקיהו מלך־יהודה הרים לקהל אלף פרים ושבעת אלפים צאן ס והשרים הרימו לקהל פרים אלף וצאן עשרת אלפים ויתקדשו כהנים לרב׃

Links
2 Chronicles 30:242 Chronicles 30:24 Text Analysis2 Chronicles 30:24 Interlinear2 Chronicles 30:24 Multilingual2 Chronicles 30:24 TSK2 Chronicles 30:24 Cross References2 Chronicles 30:24 Bible Hub2 Chronicles 30:24 Biblia Paralela2 Chronicles 30:24 Chinese Bible2 Chronicles 30:24 French Bible2 Chronicles 30:24 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 30:23
Top of Page
Top of Page