2 Chronicles 35:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7311 [e]way-yā-remוַיָּ֣רֶםAnd gaveVerb
2977 [e]yō-šî-yā-hūיֹאשִׁיָּ֣הוּJosiahNoun
1121 [e]liḇ-nêלִבְנֵ֪יto the layNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֟םpeopleNoun
6629 [e]ṣōnצֹ֞אןof the flockNoun
3532 [e]kə-ḇā-śîmכְּבָשִׂ֣יםof lambsNoun
1121 [e]ū-ḇə-nê-וּבְנֵֽי־and kidsNoun
5795 [e]‘iz-zîmעִזִּים֮.. .. ..Noun
3605 [e]hak-kōlהַכֹּ֣לallNoun
6453 [e]lap-pə-sā-ḥîmלַפְּסָחִים֒for the PassoverNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־for allNoun
4672 [e]han-nim-ṣā,הַנִּמְצָ֗אthat were presentVerb
4557 [e]lə-mis-parלְמִסְפַּר֙to the numberNoun
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֣יםof thirtyNoun
505 [e]’e-lep̄,אֶ֔לֶףthousandNoun
1241 [e]ū-ḇā-qārוּבָקָ֖רand bullsNoun
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֣שֶׁתthreeNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îm;אֲלָפִ֑יםthousandNoun
428 [e]’êl-lehאֵ֖לֶּהthesePro
7399 [e]mê-rə-ḵūšמֵרְכ֥וּשׁpossessionsNoun
4428 [e]ham-me-leḵ.הַמֶּֽלֶךְ׃of [were] of the kingNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֣רֶם יֹאשִׁיָּ֣הוּ לִבְנֵ֪י הָעָ֟ם צֹ֞אן כְּבָשִׂ֣ים וּבְנֵֽי־עִזִּים֮ הַכֹּ֣ל לַפְּסָחִים֒ לְכָל־הַנִּמְצָ֗א לְמִסְפַּר֙ שְׁלֹשִׁ֣ים אֶ֔לֶף וּבָקָ֖ר שְׁלֹ֣שֶׁת אֲלָפִ֑ים אֵ֖לֶּה מֵרְכ֥וּשׁ הַמֶּֽלֶךְ׃ ס

דברי הימים ב 35:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירם יאשיהו לבני העם צאן כבשים ובני־עזים הכל לפסחים לכל־הנמצא למספר שלשים אלף ובקר שלשת אלפים אלה מרכוש המלך׃ ס

Links
2 Chronicles 35:72 Chronicles 35:7 Text Analysis2 Chronicles 35:7 Interlinear2 Chronicles 35:7 Multilingual2 Chronicles 35:7 TSK2 Chronicles 35:7 Cross References2 Chronicles 35:7 Bible Hub2 Chronicles 35:7 Biblia Paralela2 Chronicles 35:7 Chinese Bible2 Chronicles 35:7 French Bible2 Chronicles 35:7 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 35:6
Top of Page
Top of Page