2 Chronicles 6:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֞הThen youPro
8085 [e]tiš-ma‘תִּשְׁמַ֤עhearVerb
4480 [e]min-מִן־fromPrep
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֙יִם֙the heavensNoun
4349 [e]mim-mə-ḵō-wnמִמְּכ֣וֹןplaceNoun
3427 [e]šiḇ-te-ḵā,שִׁבְתֶּ֔ךָ[even] from Your dwellingVerb
6213 [e]wə-‘ā-śî-ṯāוְעָשִׂ֕יתָand doVerb
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹ֛לaccording to allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7121 [e]yiq-rāיִקְרָ֥אcallsVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֖יךָuntoPrep
5237 [e]han-nā-ḵə-rî;הַנָּכְרִ֑יthe strangerAdj
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַןto the end thatSubst
3045 [e]yê-ḏə-‘ūיֵדְעוּ֩may knowVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
5971 [e]‘am-mêעַמֵּ֨יpeopleNoun
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֜רֶץof the earthNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8034 [e]šə-me-ḵā,שְׁמֶ֗ךָyour nameNoun
3372 [e]ū-lə-yir-’āhוּלְיִרְאָ֤הand fearVerb
853 [e]’ō-ṯə-ḵāאֹֽתְךָ֙ - Acc
5971 [e]kə-‘am-mə-ḵāכְּעַמְּךָ֣as your peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לIsraelNoun
3045 [e]wə-lā-ḏa-‘aṯוְלָדַ֕עַתthat may knowVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־ - Conj
8034 [e]šim-ḵāשִׁמְךָ֣by your nameNoun
7121 [e]niq-rā,נִקְרָ֔אis calledVerb
5921 [e]‘al-עַל־andPrep
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֥יִתhouseNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֖הthisPro
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
1129 [e]bā-nî-ṯî.בָּנִֽיתִי׃I have buildVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֞ה תִּשְׁמַ֤ע מִן־הַשָּׁמַ֙יִם֙ מִמְּכֹ֣ון שִׁבְתֶּ֔ךָ וְעָשִׂ֕יתָ כְּכֹ֛ל אֲשֶׁר־יִקְרָ֥א אֵלֶ֖יךָ הַנָּכְרִ֑י לְמַ֣עַן יֵדְעוּ֩ כָל־עַמֵּ֨י הָאָ֜רֶץ אֶת־שְׁמֶ֗ךָ וּלְיִרְאָ֤ה אֹֽתְךָ֙ כְּעַמְּךָ֣ יִשְׂרָאֵ֔ל וְלָדַ֕עַת כִּֽי־שִׁמְךָ֣ נִקְרָ֔א עַל־הַבַּ֥יִת הַזֶּ֖ה אֲשֶׁ֥ר בָּנִֽיתִי׃

דברי הימים ב 6:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה תשמע מן־השמים ממכון שבתך ועשית ככל אשר־יקרא אליך הנכרי למען ידעו כל־עמי הארץ את־שמך וליראה אתך כעמך ישראל ולדעת כי־שמך נקרא על־הבית הזה אשר בניתי׃

Links
2 Chronicles 6:332 Chronicles 6:33 Text Analysis2 Chronicles 6:33 Interlinear2 Chronicles 6:33 Multilingual2 Chronicles 6:33 TSK2 Chronicles 6:33 Cross References2 Chronicles 6:33 Bible Hub2 Chronicles 6:33 Biblia Paralela2 Chronicles 6:33 Chinese Bible2 Chronicles 6:33 French Bible2 Chronicles 6:33 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:32
Top of Page
Top of Page