2 Kings 1:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêhהִ֠נֵּהBeholdPrt
3381 [e]yā-rə-ḏāhיָ֤רְדָהdownVerb
784 [e]’êšאֵשׁ֙fireNoun
4480 [e]min-מִן־fromPrep
8064 [e]haš-šā-ma-yim,הַשָּׁמַ֔יִםheavenNoun
398 [e]wat-tō-ḵalוַ֠תֹּאכַלand burnt upVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֞יthe twoNoun
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֧יcaptainsNoun
2572 [e]ha-ḥă-miš-šîmהַחֲמִשִּׁ֛יםfiftiesNoun
7223 [e]hā-ri-šō-nîmהָרִאשֹׁנִ֖יםof the formerAdj
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
2572 [e]ḥă-miš-šê-hem;חֲמִשֵּׁיהֶ֑םwith their fiftiesNoun
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֕הnowAdv
3365 [e]tî-qarתִּיקַ֥רbe preciousVerb
5315 [e]nap̄-šîנַפְשִׁ֖יtherefore let my lifeNoun
5869 [e]bə-‘ê-ne-ḵā.בְּעֵינֶֽיךָ׃in your sightNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים ב 1:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִ֠נֵּה יָ֤רְדָה אֵשׁ֙ מִן־הַשָּׁמַ֔יִם וַ֠תֹּאכַל אֶת־שְׁנֵ֞י שָׂרֵ֧י הַחֲמִשִּׁ֛ים הָרִאשֹׁנִ֖ים וְאֶת־חֲמִשֵּׁיהֶ֑ם וְעַתָּ֕ה תִּיקַ֥ר נַפְשִׁ֖י בְּעֵינֶֽיךָ׃ ס

מלכים ב 1:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה ירדה אש מן־השמים ותאכל את־שני שרי החמשים הראשנים ואת־חמשיהם ועתה תיקר נפשי בעיניך׃ ס

Links
2 Kings 1:142 Kings 1:14 Text Analysis2 Kings 1:14 Interlinear2 Kings 1:14 Multilingual2 Kings 1:14 TSK2 Kings 1:14 Cross References2 Kings 1:14 Bible Hub2 Kings 1:14 Biblia Paralela2 Kings 1:14 Chinese Bible2 Kings 1:14 French Bible2 Kings 1:14 German Bible

Bible Hub
2 Kings 1:13
Top of Page
Top of Page