2 Kings 1:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]way-yā-šāḇ,וַיָּ֗שָׁבAnd againVerb
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֛חand he sentVerb
8269 [e]śar-שַׂר־a captainNoun
2572 [e]ḥă-miš-šîmחֲמִשִּׁ֥יםfiftyNoun
7992 [e]šə-li-šîmשְׁלִשִׁ֖יםof the thirdAdj
2572 [e]wa-ḥă-miš-šāw;וַחֲמִשָּׁ֑יוand with his fiftyNoun
5927 [e]way-ya-‘alוַיַּ֡עַלand went upVerb
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹא֩and cameVerb
8269 [e]śar-שַׂר־captainNoun
2572 [e]ha-ḥă-miš-šîmהַחֲמִשִּׁ֨יםof fiftyNoun
7992 [e]haš-šə-lî-šîהַשְּׁלִישִׁ֜יthirdAdj
3766 [e]way-yiḵ-ra‘וַיִּכְרַ֥עand fellVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
1290 [e]bir-kāwבִּרְכָּ֣יו ׀his kneesNoun
5048 [e]lə-ne-ḡeḏלְנֶ֣גֶדbeforeSubst
452 [e]’ê-lî-yā-hū,אֵלִיָּ֗הוּElijahNoun
2603 [e]way-yiṯ-ḥan-nênוַיִּתְחַנֵּ֤ןand soughtVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָיו֙himPrep
1696 [e]way-ḏab-bêrוַיְדַבֵּ֣רand saidVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֔יוunto himPrep
376 [e]’îšאִ֚ישׁO manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָֽאֱלֹהִ֔יםof GodNoun
3365 [e]tî-qar-תִּֽיקַר־be preciousVerb
4994 [e]נָ֣אI prayInj
5315 [e]nap̄-šî,נַפְשִׁ֗יlet my lifeNoun
5315 [e]wə-ne-p̄ešוְנֶ֨פֶשׁand the lifeNoun
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏe-ḵāעֲבָדֶ֥יךָֽyour servantsNoun
428 [e]’êl-lehאֵ֛לֶּהof thesePro
2572 [e]ḥă-miš-šîmחֲמִשִּׁ֖יםfiftyNoun
5869 [e]bə-‘ê-ne-ḵā.בְּעֵינֶֽיךָ׃in your sightNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 1:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֗שָׁב וַיִּשְׁלַ֛ח שַׂר־חֲמִשִּׁ֥ים שְׁלִשִׁ֖ים וַחֲמִשָּׁ֑יו וַיַּ֡עַל וַיָּבֹא֩ שַׂר־הַחֲמִשִּׁ֨ים הַשְּׁלִישִׁ֜י וַיִּכְרַ֥ע עַל־בִּרְכָּ֣יו ׀ לְנֶ֣גֶד אֵלִיָּ֗הוּ וַיִּתְחַנֵּ֤ן אֵלָיו֙ וַיְדַבֵּ֣ר אֵלָ֔יו אִ֚ישׁ הָֽאֱלֹהִ֔ים תִּֽיקַר־נָ֣א נַפְשִׁ֗י וְנֶ֨פֶשׁ עֲבָדֶ֥יךָֽ אֵ֛לֶּה חֲמִשִּׁ֖ים בְּעֵינֶֽיךָ׃

מלכים ב 1:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישב וישלח שר־חמשים שלשים וחמשיו ויעל ויבא שר־החמשים השלישי ויכרע על־ברכיו ׀ לנגד אליהו ויתחנן אליו וידבר אליו איש האלהים תיקר־נא נפשי ונפש עבדיך אלה חמשים בעיניך׃

Links
2 Kings 1:132 Kings 1:13 Text Analysis2 Kings 1:13 Interlinear2 Kings 1:13 Multilingual2 Kings 1:13 TSK2 Kings 1:13 Cross References2 Kings 1:13 Bible Hub2 Kings 1:13 Biblia Paralela2 Kings 1:13 Chinese Bible2 Kings 1:13 French Bible2 Kings 1:13 German Bible

Bible Hub
2 Kings 1:12
Top of Page
Top of Page