2 Kings 4:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
802 [e]wə-’iš-šāhוְאִשָּׁ֣הa and womenNoun
259 [e]’a-ḥaṯאַחַ֣תcertainAdj
802 [e]min-nə-šêמִנְּשֵׁ֣יof the wivesNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־of the sonsNoun
5030 [e]han-nə-ḇî-’îmהַ֠נְּבִיאִיםof the prophetsNoun
6817 [e]ṣā-‘ă-qāhצָעֲקָ֨הNow there criedVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
477 [e]’ĕ-lî-šā‘אֱלִישָׁ֜עElishaNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֤your servantNoun
376 [e]’î-šîאִישִׁי֙my husbandNoun
4191 [e]mêṯ,מֵ֔תis deadVerb
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֣הand youPro
3045 [e]yā-ḏa‘-tā,יָדַ֔עְתָּknowVerb
3588 [e]כִּ֣יthatConj
5650 [e]‘aḇ-də-ḵā,עַבְדְּךָ֔your servantNoun
1961 [e]hā-yāhהָיָ֥הdidVerb
3372 [e]yā-rêיָרֵ֖אfearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
5383 [e]wə-han-nō-šeh,וְהַ֨נֹּשֶׁ֔הand the creditorVerb
935 [e]bā,בָּ֗אhas comeVerb
3947 [e]lā-qa-ḥaṯלָקַ֜חַתto takeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֧יto him my twoNoun
3206 [e]yə-lā-ḏayיְלָדַ֛יsonsNoun
  lōwל֖וֹtoPrep
5650 [e]la-‘ă-ḇā-ḏîm.לַעֲבָדִֽים׃be his slavesNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 4:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִשָּׁ֣ה אַחַ֣ת מִנְּשֵׁ֣י בְנֵֽי־הַ֠נְּבִיאִים צָעֲקָ֨ה אֶל־אֱלִישָׁ֜ע לֵאמֹ֗ר עַבְדְּךָ֤ אִישִׁי֙ מֵ֔ת וְאַתָּ֣ה יָדַ֔עְתָּ כִּ֣י עַבְדְּךָ֔ הָיָ֥ה יָרֵ֖א אֶת־יְהוָ֑ה וְהַ֨נֹּשֶׁ֔ה בָּ֗א לָקַ֜חַת אֶת־שְׁנֵ֧י יְלָדַ֛י לֹ֖ו לַעֲבָדִֽים׃

מלכים ב 4:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואשה אחת מנשי בני־הנביאים צעקה אל־אלישע לאמר עבדך אישי מת ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את־יהוה והנשה בא לקחת את־שני ילדי לו לעבדים׃

Links
2 Kings 4:12 Kings 4:1 Text Analysis2 Kings 4:1 Interlinear2 Kings 4:1 Multilingual2 Kings 4:1 TSK2 Kings 4:1 Cross References2 Kings 4:1 Bible Hub2 Kings 4:1 Biblia Paralela2 Kings 4:1 Chinese Bible2 Kings 4:1 French Bible2 Kings 4:1 German Bible

Bible Hub
2 Kings 3:27
Top of Page
Top of Page