2 Kings 4:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]ū-ḇāṯ,וּבָ֗אתwhen you have come inVerb
5462 [e]wə-sā-ḡartוְסָגַ֤רְתְּand you shall shutVerb
1817 [e]had-de-leṯהַדֶּ֙לֶת֙the doorNoun
1157 [e]ba-‘ă-ḏêḵבַּעֲדֵ֣ךְon youPrep
1157 [e]ū-ḇə-‘aḏ-וּבְעַד־and onPrep
1121 [e]bā-na-yiḵ,בָּנַ֔יִךְyour sonsNoun
3332 [e]wə-yā-ṣaqtוְיָצַ֕קְתְּand shall pour outVerb
5921 [e]‘alעַ֥לintoPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3627 [e]hak-kê-lîmהַכֵּלִ֖יםvesselsNoun
428 [e]hā-’êl-leh;הָאֵ֑לֶּהthosePro
4392 [e]wə-ham-mā-lêוְהַמָּלֵ֖אthat which is fullAdj
5265 [e]tas-sî-‘î.תַּסִּֽיעִי׃you shall set asideVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 4:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבָ֗את וְסָגַ֤רְתְּ הַדֶּ֙לֶת֙ בַּעֲדֵ֣ךְ וּבְעַד־בָּנַ֔יִךְ וְיָצַ֕קְתְּ עַ֥ל כָּל־הַכֵּלִ֖ים הָאֵ֑לֶּה וְהַמָּלֵ֖א תַּסִּֽיעִי׃

מלכים ב 4:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד־בניך ויצקת על כל־הכלים האלה והמלא תסיעי׃

Links
2 Kings 4:42 Kings 4:4 Text Analysis2 Kings 4:4 Interlinear2 Kings 4:4 Multilingual2 Kings 4:4 TSK2 Kings 4:4 Cross References2 Kings 4:4 Bible Hub2 Kings 4:4 Biblia Paralela2 Kings 4:4 Chinese Bible2 Kings 4:4 French Bible2 Kings 4:4 German Bible

Bible Hub
2 Kings 4:3
Top of Page
Top of Page