2 Kings 5:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֥חand sentVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֛יוuntoPrep
477 [e]’ĕ-lî-šā‘אֱלִישָׁ֖עElishaNoun
4397 [e]mal-’āḵמַלְאָ֣ךְa messengerNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
1980 [e]hā-lō-wḵ,הָל֗וֹךְGoVerb
7364 [e]wə-rā-ḥaṣ-tāוְרָחַצְתָּ֤and washVerb
7651 [e]še-ḇa‘-שֶֽׁבַע־sevenNoun
6471 [e]pə-‘ā-mîmפְּעָמִים֙timesNoun
3383 [e]bay-yar-dên,בַּיַּרְדֵּ֔ןin the JordanNoun
7725 [e]wə-yā-šōḇוְיָשֹׁ֧בand shall come againVerb
1320 [e]bə-śā-rə-ḵāבְּשָׂרְךָ֛your fleshNoun
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
2891 [e]ū-ṭə-hār.וּטְהָֽר׃and you shall be cleanVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 5:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֥ח אֵלָ֛יו אֱלִישָׁ֖ע מַלְאָ֣ךְ לֵאמֹ֑ר הָלֹ֗וךְ וְרָחַצְתָּ֤ שֶֽׁבַע־פְּעָמִים֙ בַּיַּרְדֵּ֔ן וְיָשֹׁ֧ב בְּשָׂרְךָ֛ לְךָ֖ וּטְהָֽר׃

מלכים ב 5:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח אליו אלישע מלאך לאמר הלוך ורחצת שבע־פעמים בירדן וישב בשרך לך וטהר׃

Links
2 Kings 5:102 Kings 5:10 Text Analysis2 Kings 5:10 Interlinear2 Kings 5:10 Multilingual2 Kings 5:10 TSK2 Kings 5:10 Cross References2 Kings 5:10 Bible Hub2 Kings 5:10 Biblia Paralela2 Kings 5:10 Chinese Bible2 Kings 5:10 French Bible2 Kings 5:10 German Bible

Bible Hub
2 Kings 5:9
Top of Page
Top of Page