2 Kings 5:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1697 [e]lad-dā-ḇārלַדָּבָ֣רthingNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הIn thisPro
5545 [e]yis-laḥיִסְלַ֥חpardonVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
5650 [e]lə-‘aḇ-de-ḵā;לְעַבְדֶּ֑ךָyour servantNoun
935 [e]bə-ḇō-wבְּב֣וֹאgoesVerb
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֣י[that] when my masterNoun
1004 [e]ḇêṯ-בֵית־into the houseNoun
7417 [e]rim-mō-wnרִמּוֹן֩of RimmonNoun
7812 [e]lə-hiš-ta-ḥă-wōṯלְהִשְׁתַּחֲוֹ֨תto worshipVerb
8033 [e]šām-māhשָׁ֜מָּהthereAdv
1931 [e]wə-hūוְה֣וּא ׀and hePro
8172 [e]niš-‘ānנִשְׁעָ֣ןleansVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3027 [e]yā-ḏî,יָדִ֗יmy handNoun
7812 [e]wə-hiš-ta-ḥă-wê-ṯîוְהִֽשְׁתַּחֲוֵ֙יתִי֙and I bowVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתmyself in the houseNoun
7417 [e]rim-mōn,רִמֹּ֔ןof RimmonNoun
7812 [e]bə-hiš-ta-ḥă-wā-yā-ṯîבְּהִשְׁתַּחֲוָיָ֙תִי֙when I bow down myselfVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתmyself in the houseNoun
7417 [e]rim-mōn,רִמֹּ֔ןof RimmonNoun
5545 [e]yis-laḥ-יִסְלַח־pardonVerb
4994 [e][nā[נָאI beseech theeInj
  ḵ]כ] -  
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הthe LORDNoun
5650 [e]lə-‘aḇ-də-ḵāלְעַבְדְּךָ֖your servantNoun
1697 [e]bad-dā-ḇārבַּדָּבָ֥רthingNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃in thisPro
Hebrew Texts
מלכים ב 5:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה יִסְלַ֥ח יְהוָ֖ה לְעַבְדֶּ֑ךָ בְּבֹ֣וא אֲדֹנִ֣י בֵית־רִמֹּון֩ לְהִשְׁתַּחֲוֹ֨ת שָׁ֜מָּה וְה֣וּא ׀ נִשְׁעָ֣ן עַל־יָדִ֗י וְהִֽשְׁתַּחֲוֵ֙יתִי֙ בֵּ֣ית רִמֹּ֔ן בְּהִשְׁתַּחֲוָיָ֙תִי֙ בֵּ֣ית רִמֹּ֔ן יִסְלַח־ [נָא כ] יְהוָ֥ה לְעַבְדְּךָ֖ בַּדָּבָ֥ר הַזֶּֽה׃

מלכים ב 5:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לדבר הזה יסלח יהוה לעבדך בבוא אדני בית־רמון להשתחות שמה והוא ׀ נשען על־ידי והשתחויתי בית רמן בהשתחויתי בית רמן יסלח־ [נא כ] יהוה לעבדך בדבר הזה׃

Links
2 Kings 5:182 Kings 5:18 Text Analysis2 Kings 5:18 Interlinear2 Kings 5:18 Multilingual2 Kings 5:18 TSK2 Kings 5:18 Cross References2 Kings 5:18 Bible Hub2 Kings 5:18 Biblia Paralela2 Kings 5:18 Chinese Bible2 Kings 5:18 French Bible2 Kings 5:18 German Bible

Bible Hub
2 Kings 5:17
Top of Page
Top of Page