2 Kings 6:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]nê-lə-ḵāh-נֵֽלְכָה־let us goVerb
4994 [e]נָּ֣אwe pray youInj
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
3383 [e]hay-yar-dên,הַיַּרְדֵּ֗ןJordanNoun
3947 [e]wə-niq-ḥāhוְנִקְחָ֤הand takeVerb
8033 [e]miš-šāmמִשָּׁם֙from thereAdv
376 [e]’îšאִ֚ישׁevery manNoun
6982 [e]qō-w-rāhקוֹרָ֣הa beamNoun
259 [e]’e-ḥāṯ,אֶחָ֔ת - Adj
6213 [e]wə-na-‘ă-śeh-וְנַעֲשֶׂה־and let us makeVerb
  lā-nūלָּ֥נוּtoPrep
8033 [e]šāmשָׁ֛םthere usAdv
4725 [e]mā-qō-wmמָק֖וֹםa placeNoun
3427 [e]lā-še-ḇeṯלָשֶׁ֣בֶתwe may dwellVerb
8033 [e]šām;שָׁ֑םwhereAdv
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֖אמֶרAnd he answeredVerb
1980 [e]lê-ḵū.לֵֽכוּ׃GoVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 6:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נֵֽלְכָה־נָּ֣א עַד־הַיַּרְדֵּ֗ן וְנִקְחָ֤ה מִשָּׁם֙ אִ֚ישׁ קֹורָ֣ה אֶחָ֔ת וְנַעֲשֶׂה־לָּ֥נוּ שָׁ֛ם מָקֹ֖ום לָשֶׁ֣בֶת שָׁ֑ם וַיֹּ֖אמֶר לֵֽכוּ׃

מלכים ב 6:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נלכה־נא עד־הירדן ונקחה משם איש קורה אחת ונעשה־לנו שם מקום לשבת שם ויאמר לכו׃

Links
2 Kings 6:22 Kings 6:2 Text Analysis2 Kings 6:2 Interlinear2 Kings 6:2 Multilingual2 Kings 6:2 TSK2 Kings 6:2 Cross References2 Kings 6:2 Bible Hub2 Kings 6:2 Biblia Paralela2 Kings 6:2 Chinese Bible2 Kings 6:2 French Bible2 Kings 6:2 German Bible

Bible Hub
2 Kings 6:1
Top of Page
Top of Page