2 Kings 6:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3739 [e]way-yiḵ-rehוַיִּכְרֶ֨הAnd he preparedVerb
1992 [e]lā-hemלָהֶ֜םlikePro
3740 [e]kê-rāhכֵּרָ֣הprovisionNoun
1419 [e]ḡə-ḏō-w-lāh,גְדוֹלָ֗הgreatAdj
398 [e]way-yō-ḵə-lūוַיֹּֽאכְלוּ֙when they had eatenVerb
8354 [e]way-yiš-tū,וַיִּשְׁתּ֔וּand drunkVerb
7971 [e]way-šal-lə-ḥêm,וַֽיְשַׁלְּחֵ֔םand he sent them awayVerb
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכ֖וּand they wentVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
113 [e]’ă-ḏō-nê-hem;אֲדֹֽנֵיהֶ֑םtheir masterNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and noAdv
3254 [e]yā-sə-p̄ūיָ֤סְפוּdidVerb
5750 [e]‘ō-wḏעוֹד֙againSubst
1416 [e]gə-ḏū-ḏêגְּדוּדֵ֣יSo the bandsNoun
758 [e]’ă-rām,אֲרָ֔םof SyriaNoun
935 [e]lā-ḇō-wלָב֖וֹאcameVerb
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֥רֶץinto the landNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים ב 6:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּכְרֶ֨ה לָהֶ֜ם כֵּרָ֣ה גְדֹולָ֗ה וַיֹּֽאכְלוּ֙ וַיִּשְׁתּ֔וּ וַֽיְשַׁלְּחֵ֔ם וַיֵּלְכ֖וּ אֶל־אֲדֹֽנֵיהֶ֑ם וְלֹֽא־יָ֤סְפוּ עֹוד֙ גְּדוּדֵ֣י אֲרָ֔ם לָבֹ֖וא בְּאֶ֥רֶץ יִשְׂרָאֵֽל׃ פ

מלכים ב 6:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויכרה להם כרה גדולה ויאכלו וישתו וישלחם וילכו אל־אדניהם ולא־יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל׃ פ

Links
2 Kings 6:232 Kings 6:23 Text Analysis2 Kings 6:23 Interlinear2 Kings 6:23 Multilingual2 Kings 6:23 TSK2 Kings 6:23 Cross References2 Kings 6:23 Bible Hub2 Kings 6:23 Biblia Paralela2 Kings 6:23 Chinese Bible2 Kings 6:23 French Bible2 Kings 6:23 German Bible

Bible Hub
2 Kings 6:22
Top of Page
Top of Page