2 Kings 7:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]way-yā-qū-mūוַיָּק֣וּמוּand they rose upVerb
5399 [e]ḇan-ne-šep̄,בַנֶּ֔שֶׁףat twilightNoun
935 [e]lā-ḇō-wלָב֖וֹאto goVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4264 [e]ma-ḥă-nêhמַחֲנֵ֣הthe campNoun
758 [e]’ă-rām;אֲרָ֑םof the SyriansNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ū,וַיָּבֹ֗אוּwhen they cameVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
7097 [e]qə-ṣêhקְצֵה֙the uttermost partNoun
4264 [e]ma-ḥă-nêhמַחֲנֵ֣הof the campNoun
758 [e]’ă-rām,אֲרָ֔םof SyriaNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֥הand beholdPrt
369 [e]’ên-אֵֽין־notPrt
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
376 [e]’îš.אִֽישׁ׃[there was] manNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 7:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּק֣וּמוּ בַנֶּ֔שֶׁף לָבֹ֖וא אֶל־מַחֲנֵ֣ה אֲרָ֑ם וַיָּבֹ֗אוּ עַד־קְצֵה֙ מַחֲנֵ֣ה אֲרָ֔ם וְהִנֵּ֥ה אֵֽין־שָׁ֖ם אִֽישׁ׃

מלכים ב 7:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקומו בנשף לבוא אל־מחנה ארם ויבאו עד־קצה מחנה ארם והנה אין־שם איש׃

Links
2 Kings 7:52 Kings 7:5 Text Analysis2 Kings 7:5 Interlinear2 Kings 7:5 Multilingual2 Kings 7:5 TSK2 Kings 7:5 Cross References2 Kings 7:5 Bible Hub2 Kings 7:5 Biblia Paralela2 Kings 7:5 Chinese Bible2 Kings 7:5 French Bible2 Kings 7:5 German Bible

Bible Hub
2 Kings 7:4
Top of Page
Top of Page