Daniel 9:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5186 [e]haṭ-ṭêhהַטֵּ֨הinclineVerb
430 [e]’ĕ-lō-hayאֱלֹהַ֥י ׀O my GodNoun
241 [e]’ā-zə-nə-ḵāאָזְנְךָ֮your earNoun
8085 [e]ū-šă-mā‘וּֽשֲׁמָע֒and hearVerb
  [piq-ḥāh[פִּקְחָה -  
  ḵ]כ] -  
6491 [e](pə-qaḥ(פְּקַ֣חopenVerb
  q)ק) -  
5869 [e]‘ê-ne-ḵā,עֵינֶ֗יךָyour eyesNoun
7200 [e]ū-rə-’êhוּרְאֵה֙and beholdVerb
8077 [e]šō-mə-mō-ṯê-nū,שֹֽׁמְמֹתֵ֔ינוּlaidNoun
5892 [e]wə-hā-‘îrוְהָעִ֕ירand the cityNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7121 [e]niq-rāנִקְרָ֥אis calledVerb
8034 [e]šim-ḵāשִׁמְךָ֖by your nameNoun
5921 [e]‘ā-le-hā;עָלֶ֑יהָbyPrep
3588 [e]כִּ֣י ׀forConj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
6666 [e]ṣiḏ-qō-ṯê-nū,צִדְקֹתֵ֗ינוּour righteousnessesNoun
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֨חְנוּwePro
5307 [e]map-pî-lîmמַפִּילִ֤יםfor we are not presentingVerb
8469 [e]ta-ḥă-nū-nê-nūתַּחֲנוּנֵ֙ינוּ֙our supplicationsNoun
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵā,לְפָנֶ֔יךָbeforeNoun
3588 [e]כִּ֖יforConj
5921 [e]‘al-עַל־ - Prep
7356 [e]ra-ḥă-me-ḵāרַחֲמֶ֥יךָmerciesNoun
7227 [e]hā-rab-bîm.הָרַבִּֽים׃your greatAdj
Hebrew Texts
דניאל 9:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַטֵּ֨ה אֱלֹהַ֥י ׀ אָזְנְךָ֮ וּֽשֲׁמָע֒ [פִּקְחָה כ] (פְּקַ֣ח ק) עֵינֶ֗יךָ וּרְאֵה֙ שֹֽׁמְמֹתֵ֔ינוּ וְהָעִ֕יר אֲשֶׁר־נִקְרָ֥א שִׁמְךָ֖ עָלֶ֑יהָ כִּ֣י ׀ לֹ֣א עַל־צִדְקֹתֵ֗ינוּ אֲנַ֨חְנוּ מַפִּילִ֤ים תַּחֲנוּנֵ֙ינוּ֙ לְפָנֶ֔יךָ כִּ֖י עַל־רַחֲמֶ֥יךָ הָרַבִּֽים׃

דניאל 9:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הטה אלהי ׀ אזנך ושמע [פקחה כ] (פקח ק) עיניך וראה שממתינו והעיר אשר־נקרא שמך עליה כי ׀ לא על־צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על־רחמיך הרבים׃

Links
Daniel 9:18Daniel 9:18 Text AnalysisDaniel 9:18 InterlinearDaniel 9:18 MultilingualDaniel 9:18 TSKDaniel 9:18 Cross ReferencesDaniel 9:18 Bible HubDaniel 9:18 Biblia ParalelaDaniel 9:18 Chinese BibleDaniel 9:18 French BibleDaniel 9:18 German Bible

Bible Hub
Daniel 9:17
Top of Page
Top of Page