Deuteronomy 29:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wə-’ā-marוְאָמַ֞רso shall sayVerb
1755 [e]had-dō-wrהַדּ֣וֹרthat the generationNoun
314 [e]hā-’a-ḥă-rō-wn,הָֽאַחֲר֗וֹןto comeAdj
1121 [e]bə-nê-ḵemבְּנֵיכֶם֙of your childrenNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
6965 [e]yā-qū-mūיָק֙וּמוּ֙shall rise upVerb
310 [e]mê-’a-ḥă-rê-ḵem,מֵאַ֣חֲרֵיכֶ֔םafter youAdv
5237 [e]wə-han-nā-ḵə-rî,וְהַ֨נָּכְרִ֔יthat the strangerAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥ר - Prt
935 [e]yā-ḇōיָבֹ֖אshall comeVerb
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֣רֶץlandNoun
7350 [e]rə-ḥō-w-qāh;רְחוֹקָ֑הfrom a farAdj
7200 [e]wə-rā-’ūוְ֠רָאוּwhen they seeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4347 [e]mak-kō-wṯמַכּ֞וֹתthe plaguesNoun
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֤רֶץlandNoun
1931 [e]ha-hi-wהַהִוא֙of thatPro
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
8463 [e]ta-ḥă-lu-’e-hā,תַּ֣חֲלֻאֶ֔יהָthe sicknessesNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
2470 [e]ḥil-lāhחִלָּ֥הhas laidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
  bāh.בָּֽהּ׃inPrep
Hebrew Texts
דברים 29:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָמַ֞ר הַדֹּ֣ור הָֽאַחֲרֹ֗ון בְּנֵיכֶם֙ אֲשֶׁ֤ר יָק֙וּמוּ֙ מֵאַ֣חֲרֵיכֶ֔ם וְהַ֨נָּכְרִ֔י אֲשֶׁ֥ר יָבֹ֖א מֵאֶ֣רֶץ רְחֹוקָ֑ה וְ֠רָאוּ אֶת־מַכֹּ֞ות הָאָ֤רֶץ הַהִוא֙ וְאֶת־תַּ֣חֲלֻאֶ֔יהָ אֲשֶׁר־חִלָּ֥ה יְהוָ֖ה בָּֽהּ׃

דברים 29:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה וראו את־מכות הארץ ההוא ואת־תחלאיה אשר־חלה יהוה בה׃

Links
Deuteronomy 29:22Deuteronomy 29:22 Text AnalysisDeuteronomy 29:22 InterlinearDeuteronomy 29:22 MultilingualDeuteronomy 29:22 TSKDeuteronomy 29:22 Cross ReferencesDeuteronomy 29:22 Bible HubDeuteronomy 29:22 Biblia ParalelaDeuteronomy 29:22 Chinese BibleDeuteronomy 29:22 French BibleDeuteronomy 29:22 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 29:21
Top of Page
Top of Page