Ezekiel 16:63
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֤עַןto the end thatSubst
2142 [e]tiz-kə-rîתִּזְכְּרִי֙you may rememberVerb
954 [e]wā-ḇō-šət,וָבֹ֔שְׁתְּand be confoundedVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֨אand neverAdv
1961 [e]yih-yeh-יִֽהְיֶה־becomeVerb
  lāḵלָּ֥ךְtoPrep
5750 [e]‘ō-wḏעוֹד֙any moreSubst
6610 [e]piṯ-ḥō-wnפִּתְח֣וֹןopenNoun
6310 [e]peh,פֶּ֔הyour mouthNoun
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֖יbecauseNoun
3639 [e]kə-lim-mā-ṯêḵ;כְּלִמָּתֵ֑ךְof your humiliationNoun
3722 [e]bə-ḵap-pə-rî-בְּכַפְּרִי־when I am pacifiedVerb
  lāḵלָךְ֙toPrep
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־toward you for allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6213 [e]‘ā-śîṯ,עָשִׂ֔יתyou have doneVerb
5002 [e]nə-’umנְאֻ֖םsaidNoun
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֥יthe LordNoun
3069 [e]Yah-weh.יְהוִֽה׃GODNoun
  sס -  
Hebrew Texts
יחזקאל 16:63 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְמַ֤עַן תִּזְכְּרִי֙ וָבֹ֔שְׁתְּ וְלֹ֨א יִֽהְיֶה־לָּ֥ךְ עֹוד֙ פִּתְחֹ֣ון פֶּ֔ה מִפְּנֵ֖י כְּלִמָּתֵ֑ךְ בְּכַפְּרִי־לָךְ֙ לְכָל־אֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֔ית נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃ ס

יחזקאל 16:63 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
למען תזכרי ובשת ולא יהיה־לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי־לך לכל־אשר עשית נאם אדני יהוה׃ ס

Links
Ezekiel 16:63Ezekiel 16:63 Text AnalysisEzekiel 16:63 InterlinearEzekiel 16:63 MultilingualEzekiel 16:63 TSKEzekiel 16:63 Cross ReferencesEzekiel 16:63 Bible HubEzekiel 16:63 Biblia ParalelaEzekiel 16:63 Chinese BibleEzekiel 16:63 French BibleEzekiel 16:63 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 16:62
Top of Page
Top of Page