Ezra 5:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3046 [e]yə-ḏî-a‘יְדִ֣יעַ ׀it knownVerb
1934 [e]le-hĕ-wêלֶהֱוֵ֣אBeVerb
4430 [e]lə-mal-kā,לְמַלְכָּ֗אto the kingNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־thatPrt
236 [e]’ă-zal-nāאֲזַ֜לְנָאwe wentVerb
3061 [e]lî-hūḏלִיה֤וּדof JudahNoun
4083 [e]mə-ḏî-nə-tāמְדִֽינְתָּא֙to the provinceNoun
1005 [e]lə-ḇêṯלְבֵית֙to the houseNoun
426 [e]’ĕ-lā-hāאֱלָהָ֣אGodNoun
7229 [e]rab-bā,רַבָּ֔אof the greatAdj
1932 [e]wə-hūוְה֤וּאand thatPro
1124 [e]miṯ-bə-nêמִתְבְּנֵא֙is buildVerb
69 [e]’e-ḇenאֶ֣בֶןstonesNoun
1560 [e]gə-lāl,גְּלָ֔לwith greatAdj
636 [e]wə-’ā‘וְאָ֖עand timberNoun
7761 [e]mit-tə-śāmמִתְּשָׂ֣םis laidVerb
3797 [e]bə-ḵuṯ-lay-yā;בְּכֻתְלַיָּ֑אin the wallsNoun
5673 [e]wa-‘ă-ḇî-ḏə-tāוַעֲבִ֥ידְתָּאand workNoun
1791 [e]ḏāḵדָ֛ךְthisPro
629 [e]’ā-sə-par-nāאָסְפַּ֥רְנָאfast onAdv
5648 [e]miṯ-‘aḇ-ḏāמִתְעַבְדָ֖אgoesVerb
6744 [e]ū-maṣ-laḥוּמַצְלַ֥חand prospersVerb
3028 [e]bə-yeḏ-hōm.בְּיֶדְהֹֽם׃in their handsNoun
  sס -  
Hebrew Texts
עזרא 5:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יְדִ֣יעַ ׀ לֶהֱוֵ֣א לְמַלְכָּ֗א דִּֽי־אֲזַ֜לְנָא לִיה֤וּד מְדִֽינְתָּא֙ לְבֵית֙ אֱלָהָ֣א רַבָּ֔א וְה֤וּא מִתְבְּנֵא֙ אֶ֣בֶן גְּלָ֔ל וְאָ֖ע מִתְּשָׂ֣ם בְּכֻתְלַיָּ֑א וַעֲבִ֥ידְתָּא דָ֛ךְ אָסְפַּ֥רְנָא מִתְעַבְדָ֖א וּמַצְלַ֥ח בְּיֶדְהֹֽם׃ ס

עזרא 5:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ידיע ׀ להוא למלכא די־אזלנא ליהוד מדינתא לבית אלהא רבא והוא מתבנא אבן גלל ואע מתשם בכתליא ועבידתא דך אספרנא מתעבדא ומצלח בידהם׃ ס

Links
Ezra 5:8Ezra 5:8 Text AnalysisEzra 5:8 InterlinearEzra 5:8 MultilingualEzra 5:8 TSKEzra 5:8 Cross ReferencesEzra 5:8 Bible HubEzra 5:8 Biblia ParalelaEzra 5:8 Chinese BibleEzra 5:8 French BibleEzra 5:8 German Bible

Bible Hub
Ezra 5:7
Top of Page
Top of Page