Ezra 8:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]wā-’eq-rāוָאֶקְרָ֨אThen I proclaimedVerb
8033 [e]šāmשָׁ֥םthereAdv
6685 [e]ṣō-wmצוֹם֙a fastNoun
5921 [e]‘al-עַל־atPrep
5104 [e]han-nā-hārהַנָּהָ֣רthe riverNoun
163 [e]’a-hă-wā,אַהֲוָ֔אof AhavaNoun
6031 [e]lə-hiṯ-‘an-nō-wṯלְהִתְעַנּ֖וֹתthat we might afflict ourselvesVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יourselves beforeNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū;אֱלֹהֵ֑ינוּour GodNoun
1245 [e]lə-ḇaq-qêšלְבַקֵּ֤שׁto seekVerb
4480 [e]mim-men-nūמִמֶּ֙נּוּ֙ofPrep
1870 [e]de-reḵדֶּ֣רֶךְa way himNoun
3477 [e]yə-šā-rāh,יְשָׁרָ֔הrightAdj
  lā-nūלָ֥נוּtoPrep
2945 [e]ū-lə-ṭap-pê-nūוּלְטַפֵּ֖נוּand for our little onesNoun
3605 [e]ū-lə-ḵāl-וּלְכָל־for allNoun
7399 [e]rə-ḵū-šê-nū.רְכוּשֵֽׁנוּ׃our possessionsNoun
Hebrew Texts
עזרא 8:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאֶקְרָ֨א שָׁ֥ם צֹום֙ עַל־הַנָּהָ֣ר אַהֲוָ֔א לְהִתְעַנֹּ֖ות לִפְנֵ֣י אֱלֹהֵ֑ינוּ לְבַקֵּ֤שׁ מִמֶּ֙נּוּ֙ דֶּ֣רֶךְ יְשָׁרָ֔ה לָ֥נוּ וּלְטַפֵּ֖נוּ וּלְכָל־רְכוּשֵֽׁנוּ׃

עזרא 8:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואקרא שם צום על־הנהר אהוא להתענות לפני אלהינו לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל־רכושנו׃

Links
Ezra 8:21Ezra 8:21 Text AnalysisEzra 8:21 InterlinearEzra 8:21 MultilingualEzra 8:21 TSKEzra 8:21 Cross ReferencesEzra 8:21 Bible HubEzra 8:21 Biblia ParalelaEzra 8:21 Chinese BibleEzra 8:21 French BibleEzra 8:21 German Bible

Bible Hub
Ezra 8:20
Top of Page
Top of Page