Isaiah 45:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יforConj
3541 [e]ḵōhכֹ֣הThusAdv
559 [e]’ā-mar-אָֽמַר־saysVerb
3068 [e]Yah-wehיְ֠הוָהthe LORDNoun
1254 [e]bō-w-rêבּוֹרֵ֨אthat createdVerb
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֜יִםthe heavensNoun
1931 [e]ה֣וּאhimselfPro
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָאֱלֹהִ֗יםGodNoun
3335 [e]yō-ṣêrיֹצֵ֨רthat formedVerb
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֤רֶץthe earthNoun
6213 [e]wə-‘ō-śāhוְעֹשָׂהּ֙and madeVerb
1931 [e]ה֣וּאhePro
3559 [e]ḵō-wn-nāh,כֽוֹנְנָ֔הּhas establishedVerb
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
8414 [e]ṯō-hūתֹ֥הוּin vain itNoun
1254 [e]ḇə-rā-’āhבְרָאָ֖הּhe createdVerb
3427 [e]lā-še-ḇeṯלָשֶׁ֣בֶתit to be inhabitedVerb
3335 [e]yə-ṣā-rāh;יְצָרָ֑הּhe formedVerb
589 [e]’ă-nîאֲנִ֥יI [am]Pro
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand nonePrt
5750 [e]‘ō-wḏ.עֽוֹד׃elseSubst
Hebrew Texts
ישעה 45:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י כֹ֣ה אָֽמַר־יְ֠הוָה בֹּורֵ֨א הַשָּׁמַ֜יִם ה֣וּא הָאֱלֹהִ֗ים יֹצֵ֨ר הָאָ֤רֶץ וְעֹשָׂהּ֙ ה֣וּא כֹֽונְנָ֔הּ לֹא־תֹ֥הוּ בְרָאָ֖הּ לָשֶׁ֣בֶת יְצָרָ֑הּ אֲנִ֥י יְהוָ֖ה וְאֵ֥ין עֹֽוד׃

ישעה 45:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי כה אמר־יהוה בורא השמים הוא האלהים יצר הארץ ועשה הוא כוננה לא־תהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד׃

Links
Isaiah 45:18Isaiah 45:18 Text AnalysisIsaiah 45:18 InterlinearIsaiah 45:18 MultilingualIsaiah 45:18 TSKIsaiah 45:18 Cross ReferencesIsaiah 45:18 Bible HubIsaiah 45:18 Biblia ParalelaIsaiah 45:18 Chinese BibleIsaiah 45:18 French BibleIsaiah 45:18 German Bible

Bible Hub
Isaiah 45:17
Top of Page
Top of Page