Isaiah 60:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8229 [e]šip̄-‘aṯשִֽׁפְעַ֨תThe multitudeNoun
1581 [e]gə-mal-lîmגְּמַלִּ֜יםof camelsNoun
3680 [e]tə-ḵas-sêḵ,תְּכַסֵּ֗ךְshall cover youVerb
1070 [e]biḵ-rêבִּכְרֵ֤יthe dromedariesNoun
4080 [e]miḏ-yānמִדְיָן֙of MidianNoun
5891 [e]wə-‘ê-p̄āh,וְעֵיפָ֔הand EphahNoun
3605 [e]kul-lāmכֻּלָּ֖םAllNoun
7614 [e]miš-šə-ḇāמִשְּׁבָ֣אall they from ShebaNoun
935 [e]yā-ḇō-’ū;יָבֹ֑אוּshall comeVerb
2091 [e]zā-hāḇזָהָ֤בgoldNoun
3828 [e]ū-lə-ḇō-w-nāhוּלְבוֹנָה֙and incenseNoun
5375 [e]yiś-śā-’ū,יִשָּׂ֔אוּthey shall bringVerb
8416 [e]ū-ṯə-hil-lōṯוּתְהִלֹּ֥תand the praisesNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
1319 [e]yə-ḇaś-śê-rū.יְבַשֵּֽׂרוּ׃they shall show forthVerb
Hebrew Texts
ישעה 60:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שִֽׁפְעַ֨ת גְּמַלִּ֜ים תְּכַסֵּ֗ךְ בִּכְרֵ֤י מִדְיָן֙ וְעֵיפָ֔ה כֻּלָּ֖ם מִשְּׁבָ֣א יָבֹ֑אוּ זָהָ֤ב וּלְבֹונָה֙ יִשָּׂ֔אוּ וּתְהִלֹּ֥ת יְהוָ֖ה יְבַשֵּֽׂרוּ׃

ישעה 60:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שפעת גמלים תכסך בכרי מדין ועיפה כלם משבא יבאו זהב ולבונה ישאו ותהלת יהוה יבשרו׃

Links
Isaiah 60:6Isaiah 60:6 Text AnalysisIsaiah 60:6 InterlinearIsaiah 60:6 MultilingualIsaiah 60:6 TSKIsaiah 60:6 Cross ReferencesIsaiah 60:6 Bible HubIsaiah 60:6 Biblia ParalelaIsaiah 60:6 Chinese BibleIsaiah 60:6 French BibleIsaiah 60:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 60:5
Top of Page
Top of Page