Jeremiah 23:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5030 [e]ū-ḇin-ḇi-’êוּבִנְבִאֵ֨יalso in the prophetsNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֜םof JerusalemNoun
7200 [e]rā-’î-ṯîרָאִ֣יתִיI have seenVerb
8186 [e]ša-‘ă-rū-rāh,שַׁעֲרוּרָ֗הa horrible thingNoun
5003 [e]nā-’ō-wp̄נָא֞וֹףthey commit adulteryVerb
1980 [e]wə-hā-lōḵוְהָלֹ֤ךְand walkVerb
8267 [e]baš-še-qerבַּשֶּׁ֙קֶר֙in falsehoodNoun
2388 [e]wə-ḥiz-zə-qūוְחִזְּקוּ֙and they strengthenVerb
3027 [e]yə-ḏêיְדֵ֣יalso the handsNoun
7489 [e]mə-rê-‘îm,מְרֵעִ֔יםof evildoersVerb
1115 [e]lə-ḇil-tî-לְבִ֨לְתִּי־that noneSubst
7725 [e]šā-ḇū,שָׁ֔בוּdoes returnVerb
376 [e]’îšאִ֖ישׁthat noneNoun
7451 [e]mê-rā-‘ā-ṯōw;מֵרָֽעָת֑וֹfrom his wickednessAdj
1961 [e]hā-yū-הָֽיוּ־they areVerb
  לִ֤יtoPrep
3605 [e]ḵul-lāmכֻלָּם֙allNoun
5467 [e]kis-ḏōm,כִּסְדֹ֔םto Me like SodomNoun
3427 [e]wə-yō-šə-ḇe-hāוְיֹשְׁבֶ֖יהָand the inhabitantsVerb
6017 [e]ka-‘ă-mō-rāh.כַּעֲמֹרָֽה׃thereof as GomorrahNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 23:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבִנְבִאֵ֨י יְרוּשָׁלִַ֜ם רָאִ֣יתִי שַׁעֲרוּרָ֗ה נָאֹ֞וף וְהָלֹ֤ךְ בַּשֶּׁ֙קֶר֙ וְחִזְּקוּ֙ יְדֵ֣י מְרֵעִ֔ים לְבִ֨לְתִּי־שָׁ֔בוּ אִ֖ישׁ מֵרָֽעָתֹ֑ו הָֽיוּ־לִ֤י כֻלָּם֙ כִּסְדֹ֔ם וְיֹשְׁבֶ֖יהָ כַּעֲמֹרָֽה׃ ס

ירמיה 23:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובנבאי ירושלם ראיתי שערורה נאוף והלך בשקר וחזקו ידי מרעים לבלתי־שבו איש מרעתו היו־לי כלם כסדם וישביה כעמרה׃ ס

Links
Jeremiah 23:14Jeremiah 23:14 Text AnalysisJeremiah 23:14 InterlinearJeremiah 23:14 MultilingualJeremiah 23:14 TSKJeremiah 23:14 Cross ReferencesJeremiah 23:14 Bible HubJeremiah 23:14 Biblia ParalelaJeremiah 23:14 Chinese BibleJeremiah 23:14 French BibleJeremiah 23:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 23:13
Top of Page
Top of Page