Jeremiah 36:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3381 [e]way-yê-reḏוַיֵּ֤רֶדThen he went downVerb
1004 [e]bêṯ-בֵּית־houseNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֙לֶךְ֙of the kingNoun
5921 [e]‘al-עַל־intoPrep
3957 [e]liš-kaṯלִשְׁכַּ֣תchamberNoun
5608 [e]has-sō-p̄êr,הַסֹּפֵ֔רof the scribeVerb
2009 [e]wə-hin-nêh-וְהִ֨נֵּה־and seePrt
8033 [e]šām,שָׁ֔םthereAdv
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
8269 [e]haś-śā-rîmהַשָּׂרִ֖יםthe princesNoun
3427 [e]yō-wō-šə-ḇîm;יֽוֹשְׁבִ֑יםsatVerb
476 [e]’ĕ-lî-šā-mā‘אֱלִישָׁמָ֣ע[even] ElishamaNoun
5608 [e]has-sō-p̄êrהַסֹּפֵ֡רthe scribeVerb
1806 [e]ū-ḏə-lā-yā-hūוּדְלָיָ֣הוּand DelaiahNoun
1121 [e]ḇe-nōš-בֶן־the sonNoun
8098 [e]ma‘-yā-hūשְׁ֠מַעְיָהוּof ShemaiahNoun
494 [e]wə-’el-nā-ṯānוְאֶלְנָתָ֨ןand ElnathanNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5907 [e]‘aḵ-bō-wrעַכְבּ֜וֹרof AchborNoun
1587 [e]ū-ḡə-mar-yā-hūוּגְמַרְיָ֧הוּand GemariahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
8227 [e]šā-p̄ānשָׁפָ֛ןof ShaphanNoun
6667 [e]wə-ṣiḏ-qî-yā-hūוְצִדְקִיָּ֥הוּand ZedekiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
2608 [e]ḥă-nan-yā-hūחֲנַנְיָ֖הוּof HananiahNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
8269 [e]haś-śā-rîm.הַשָּׂרִֽים׃the princesNoun
Hebrew Texts
ירמיה 36:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֤רֶד בֵּית־הַמֶּ֙לֶךְ֙ עַל־לִשְׁכַּ֣ת הַסֹּפֵ֔ר וְהִ֨נֵּה־שָׁ֔ם כָּל־הַשָּׂרִ֖ים יֹֽושְׁבִ֑ים אֱלִישָׁמָ֣ע הַסֹּפֵ֡ר וּדְלָיָ֣הוּ בֶןשְׁ֠־מַעְיָהוּ וְאֶלְנָתָ֨ן בֶּן־עַכְבֹּ֜ור וּגְמַרְיָ֧הוּ בֶן־שָׁפָ֛ן וְצִדְקִיָּ֥הוּ בֶן־חֲנַנְיָ֖הוּ וְכָל־הַשָּׂרִֽים׃

ירמיה 36:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירד בית־המלך על־לשכת הספר והנה־שם כל־השרים יושבים אלישמע הספר ודליהו בןש־מעיהו ואלנתן בן־עכבור וגמריהו בן־שפן וצדקיהו בן־חנניהו וכל־השרים׃

Links
Jeremiah 36:12Jeremiah 36:12 Text AnalysisJeremiah 36:12 InterlinearJeremiah 36:12 MultilingualJeremiah 36:12 TSKJeremiah 36:12 Cross ReferencesJeremiah 36:12 Bible HubJeremiah 36:12 Biblia ParalelaJeremiah 36:12 Chinese BibleJeremiah 36:12 French BibleJeremiah 36:12 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 36:11
Top of Page
Top of Page