Jeremiah 42:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּי֩forConj
3541 [e]ḵōhכֹ֨הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֜רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯצְבָאוֹת֮of hostsNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יthe GodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֒of IsraelNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁר֩AsPrt
5413 [e]nit-taḵנִתַּ֨ךְhas been poured forthVerb
639 [e]’ap-pîאַפִּ֜יAs my angerNoun
2534 [e]wa-ḥă-mā-ṯî,וַחֲמָתִ֗יand my furyNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹֽשְׁבֵי֙the inhabitantsVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְר֣וּשָׁלִַ֔םof JerusalemNoun
3651 [e]kênכֵּ֣ןsoAdj
5413 [e]tit-taḵתִּתַּ֤ךְshall be poured forthVerb
2534 [e]ḥă-mā-ṯîחֲמָתִי֙my furyNoun
5921 [e]‘ă-lê-ḵem,עֲלֵיכֶ֔םonPrep
935 [e]bə-ḇō-’ă-ḵemבְּבֹאֲכֶ֖םenter intoVerb
4714 [e]miṣ-rā-yim;מִצְרָ֑יִםEgyptNoun
1961 [e]wih-yî-ṯemוִהְיִיתֶ֞םyou when you shallVerb
423 [e]lə-’ā-lāhלְאָלָ֤הyou shall be an execrationNoun
8047 [e]ū-lə-šam-māhוּלְשַׁמָּה֙and an astonishmentNoun
7045 [e]wə-liq-lā-lāhוְלִקְלָלָ֣הand a curseNoun
2781 [e]ū-lə-ḥer-pāh,וּלְחֶרְפָּ֔הand a reproachNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and noAdv
7200 [e]ṯir-’ūתִרְא֣וּyou shall seeVerb
5750 [e]‘ō-wḏ,ע֔וֹדmoreSubst
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4725 [e]ham-mā-qō-wmהַמָּק֖וֹםplaceNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃thisPro
Hebrew Texts
ירמיה 42:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּי֩ כֹ֨ה אָמַ֜ר יְהוָ֣ה צְבָאֹות֮ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ כַּאֲשֶׁר֩ נִתַּ֨ךְ אַפִּ֜י וַחֲמָתִ֗י עַל־יֹֽשְׁבֵי֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם כֵּ֣ן תִּתַּ֤ךְ חֲמָתִי֙ עֲלֵיכֶ֔ם בְּבֹאֲכֶ֖ם מִצְרָ֑יִם וִהְיִיתֶ֞ם לְאָלָ֤ה וּלְשַׁמָּה֙ וְלִקְלָלָ֣ה וּלְחֶרְפָּ֔ה וְלֹֽא־תִרְא֣וּ עֹ֔וד אֶת־הַמָּקֹ֖ום הַזֶּֽה׃

ירמיה 42:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל כאשר נתך אפי וחמתי על־ישבי ירושלם כן תתך חמתי עליכם בבאכם מצרים והייתם לאלה ולשמה ולקללה ולחרפה ולא־תראו עוד את־המקום הזה׃

Links
Jeremiah 42:18Jeremiah 42:18 Text AnalysisJeremiah 42:18 InterlinearJeremiah 42:18 MultilingualJeremiah 42:18 TSKJeremiah 42:18 Cross ReferencesJeremiah 42:18 Bible HubJeremiah 42:18 Biblia ParalelaJeremiah 42:18 Chinese BibleJeremiah 42:18 French BibleJeremiah 42:18 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 42:17
Top of Page
Top of Page