Jeremiah 5:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8080 [e]šā-mə-nūשָׁמְנ֣וּThey are waxen fatVerb
6245 [e]‘ā-šə-ṯū,עָשְׁת֗וּthey shineVerb
1571 [e]gamגַּ֚םYesAdv
5674 [e]‘ā-ḇə-rūעָֽבְר֣וּthey overpassVerb
1697 [e]ḏiḇ-rê-דִבְרֵי־the deedsNoun
7451 [e]rā‘,רָ֔עof the wickedAdj
1779 [e]dînדִּ֣יןthe causeNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
1777 [e]ḏā-nū,דָ֔נוּdo they judgeVerb
1779 [e]dînדִּ֥יןThe causeNoun
3490 [e]yā-ṯō-wmיָת֖וֹםof the fatherlessNoun
6743 [e]wə-yaṣ-lî-ḥū;וְיַצְלִ֑יחוּand yet they prosperVerb
4941 [e]ū-miš-paṭוּמִשְׁפַּ֥טand the rightNoun
34 [e]’eḇ-yō-w-nîmאֶבְיוֹנִ֖יםof the needyAdj
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
8199 [e]šā-p̄ā-ṭū.שָׁפָֽטוּ׃do judgeVerb
Hebrew Texts
ירמיה 5:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׁמְנ֣וּ עָשְׁת֗וּ גַּ֚ם עָֽבְר֣וּ דִבְרֵי־רָ֔ע דִּ֣ין לֹא־דָ֔נוּ דִּ֥ין יָתֹ֖ום וְיַצְלִ֑יחוּ וּמִשְׁפַּ֥ט אֶבְיֹונִ֖ים לֹ֥א שָׁפָֽטוּ׃

ירמיה 5:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שמנו עשתו גם עברו דברי־רע דין לא־דנו דין יתום ויצליחו ומשפט אביונים לא שפטו׃

Links
Jeremiah 5:28Jeremiah 5:28 Text AnalysisJeremiah 5:28 InterlinearJeremiah 5:28 MultilingualJeremiah 5:28 TSKJeremiah 5:28 Cross ReferencesJeremiah 5:28 Bible HubJeremiah 5:28 Biblia ParalelaJeremiah 5:28 Chinese BibleJeremiah 5:28 French BibleJeremiah 5:28 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 5:27
Top of Page
Top of Page