Joshua 17:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֨יAnd hadVerb
4519 [e]lim-naš-šehלִמְנַשֶּׁ֜הManassehNoun
3485 [e]bə-yiś-śā-š-ḵārבְּיִשָּׂשכָ֣רIn IssacharNoun
836 [e]ū-ḇə-’ā-šêr,וּבְאָשֵׁ֗רand in AsherNoun
  bêṯ-בֵּית־inPrep
1052 [e]šə-’ānשְׁאָ֣ןBeth-sheanNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-w-ṯe-hāוּ֠בְנוֹתֶיהָand her townsNoun
2991 [e]wə-yiḇ-lə-‘āmוְיִבְלְעָ֨םand IbleamNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-w-ṯe-hāוּבְנוֹתֶ֜יהָand her townsNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְֽאֶת־andAcc
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹשְׁבֵ֧יthe inhabitantsVerb
1756 [e]ḏōrדֹ֣ארof DorNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-w-ṯe-hā,וּבְנוֹתֶ֗יהָand her townsNoun
3427 [e]wə-yō-šə-ḇêוְיֹשְׁבֵ֤יand the inhabitantsVerb
  ‘ên-עֵֽין־ -  
5874 [e]dōrדֹּר֙of EndorNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-ṯe-hā,וּבְנֹתֶ֔יהָand her townsNoun
3427 [e]wə-yō-šə-ḇêוְיֹשְׁבֵ֤יand the inhabitantsVerb
8590 [e]ṯa‘-naḵתַעְנַךְ֙of TaanachNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-ṯe-hā,וּבְנֹתֶ֔יהָand her townsNoun
3427 [e]wə-yō-šə-ḇêוְיֹשְׁבֵ֥יand the inhabitantsVerb
4023 [e]mə-ḡid-dōwמְגִדּ֖וֹof MegiddoNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-w-ṯe-hā;וּבְנוֹתֶ֑יהָand her townsNoun
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֖שֶׁת[even] threeNoun
5316 [e]han-nā-p̄eṯ.הַנָּֽפֶת׃countriesNoun
Hebrew Texts
יהושע 17:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֨י לִמְנַשֶּׁ֜ה בְּיִשָּׂשכָ֣ר וּבְאָשֵׁ֗ר בֵּית־שְׁאָ֣ן וּ֠בְנֹותֶיהָ וְיִבְלְעָ֨ם וּבְנֹותֶ֜יהָ וְֽאֶת־יֹשְׁבֵ֧י דֹ֣אר וּבְנֹותֶ֗יהָ וְיֹשְׁבֵ֤י עֵֽין־דֹּר֙ וּבְנֹתֶ֔יהָ וְיֹשְׁבֵ֤י תַעְנַךְ֙ וּבְנֹתֶ֔יהָ וְיֹשְׁבֵ֥י מְגִדֹּ֖ו וּבְנֹותֶ֑יהָ שְׁלֹ֖שֶׁת הַנָּֽפֶת׃

יהושע 17:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי למנשה ביששכר ובאשר בית־שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה ואת־ישבי דאר ובנותיה וישבי עין־דר ובנתיה וישבי תענך ובנתיה וישבי מגדו ובנותיה שלשת הנפת׃

Links
Joshua 17:11Joshua 17:11 Text AnalysisJoshua 17:11 InterlinearJoshua 17:11 MultilingualJoshua 17:11 TSKJoshua 17:11 Cross ReferencesJoshua 17:11 Bible HubJoshua 17:11 Biblia ParalelaJoshua 17:11 Chinese BibleJoshua 17:11 French BibleJoshua 17:11 German Bible

Bible Hub
Joshua 17:10
Top of Page
Top of Page