Joshua 2:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֤אמֶרAnd she saidVerb
  lā-hemלָהֶם֙to youPrep
2022 [e]hā-hā-rāhהָהָ֣רָהto the mountainNoun
1980 [e]lê-ḵū,לֵּ֔כוּGoVerb
6435 [e]pen-פֶּֽן־lestConj
6293 [e]yip̄-gə-‘ūיִפְגְּע֥וּmeetVerb
  ḇā-ḵemבָכֶ֖םinPrep
7291 [e]hā-rō-ḏə-p̄îm;הָרֹדְפִ֑יםthe pursuersVerb
2247 [e]wə-naḥ-bê-ṯemוְנַחְבֵּתֶ֨םyou and hide yourselvesVerb
8033 [e]šām-māhשָׁ֜מָּהthereAdv
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֣שֶׁתthreeNoun
3117 [e]yā-mîm,יָמִ֗יםdaysNoun
5704 [e]‘aḏעַ֚דuntilPrep
7725 [e]šō-wḇשׁ֣וֹבbe returnedVerb
7291 [e]hā-rō-ḏə-p̄îm,הָרֹֽדְפִ֔יםthe pursuersVerb
310 [e]wə-’a-ḥarוְאַחַ֖רand afterwardAdv
1980 [e]tê-lə-ḵūתֵּלְכ֥וּmay you goVerb
1870 [e]lə-ḏar-kə-ḵem.לְדַרְכְּכֶֽם׃on your wayNoun
Hebrew Texts
יהושע 2:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ הָהָ֣רָה לֵּ֔כוּ פֶּֽן־יִפְגְּע֥וּ בָכֶ֖ם הָרֹדְפִ֑ים וְנַחְבֵּתֶ֨ם שָׁ֜מָּה שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֗ים עַ֚ד שֹׁ֣וב הָרֹֽדְפִ֔ים וְאַחַ֖ר תֵּלְכ֥וּ לְדַרְכְּכֶֽם׃

יהושע 2:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמר להם ההרה לכו פן־יפגעו בכם הרדפים ונחבתם שמה שלשת ימים עד שוב הרדפים ואחר תלכו לדרככם׃

Links
Joshua 2:16Joshua 2:16 Text AnalysisJoshua 2:16 InterlinearJoshua 2:16 MultilingualJoshua 2:16 TSKJoshua 2:16 Cross ReferencesJoshua 2:16 Bible HubJoshua 2:16 Biblia ParalelaJoshua 2:16 Chinese BibleJoshua 2:16 French BibleJoshua 2:16 German Bible

Bible Hub
Joshua 2:15
Top of Page
Top of Page