Lamentations 1:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1540 [e]gā-lə-ṯāhגָּֽלְתָ֨הis gone into captivityVerb
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֤הJudahNoun
6040 [e]mê-‘ō-nîמֵעֹ֙נִי֙because of afflictionNoun
7230 [e]ū-mê-rōḇוּמֵרֹ֣בand because of greatNoun
5656 [e]‘ă-ḇō-ḏāh,עֲבֹדָ֔הservitudeNoun
1931 [e]הִ֚יאshePro
3427 [e]yā-šə-ḇāhיָשְׁבָ֣הdwellsVerb
1471 [e]ḇag-gō-w-yim,בַגּוֹיִ֔םamong the nationsNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
4672 [e]mā-ṣə-’āhמָצְאָ֖הdo she findsVerb
4494 [e]mā-nō-w-aḥ;מָנ֑וֹחַrestNoun
3605 [e]kāl-כָּל־All herNoun
7291 [e]rō-ḏə-p̄e-hāרֹדְפֶ֥יהָpersecutorsVerb
5381 [e]hiś-śî-ḡū-hāהִשִּׂיג֖וּהָovertook herVerb
996 [e]bênבֵּ֥יןbetweenPrep
4712 [e]ham-mə-ṣā-rîm.הַמְּצָרִֽים׃the straitsNoun
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 1:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
גָּֽלְתָ֨ה יְהוּדָ֤ה מֵעֹ֙נִי֙ וּמֵרֹ֣ב עֲבֹדָ֔ה הִ֚יא יָשְׁבָ֣ה בַגֹּויִ֔ם לֹ֥א מָצְאָ֖ה מָנֹ֑וחַ כָּל־רֹדְפֶ֥יהָ הִשִּׂיג֖וּהָ בֵּ֥ין הַמְּצָרִֽים׃ ס

איכה 1:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח כל־רדפיה השיגוה בין המצרים׃ ס

Links
Lamentations 1:3Lamentations 1:3 Text AnalysisLamentations 1:3 InterlinearLamentations 1:3 MultilingualLamentations 1:3 TSKLamentations 1:3 Cross ReferencesLamentations 1:3 Bible HubLamentations 1:3 Biblia ParalelaLamentations 1:3 Chinese BibleLamentations 1:3 French BibleLamentations 1:3 German Bible

Bible Hub
Lamentations 1:2
Top of Page
Top of Page