Nahum 2:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5210 [e]wə-nî-nə-wêhוְנִינְוֵ֥הBut NinevehNoun
1295 [e]ḵiḇ-rê-ḵaṯ-כִבְרֵֽכַת־like a poolNoun
4325 [e]ma-yimמַ֖יִםof waterNoun
3117 [e]mî-mêמִ֣ימֵי[is] of oldNoun
1931 [e]hî;הִ֑יאhePro
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֣מָּהand yet theyPro
5127 [e]nā-sîm,נָסִ֔יםshall flee awayVerb
5975 [e]‘im-ḏūעִמְד֥וּStandVerb
5975 [e]‘ă-mō-ḏūעֲמֹ֖דוּstandVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןbut nonePrt
6437 [e]map̄-neh.מַפְנֶֽה׃[shall they cry] shall look backVerb
Hebrew Texts
נחום 2:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנִינְוֵ֥ה כִבְרֵֽכַת־מַ֖יִם מִ֣ימֵי הִ֑יא וְהֵ֣מָּה נָסִ֔ים עִמְד֥וּ עֲמֹ֖דוּ וְאֵ֥ין מַפְנֶֽה׃

נחום 2:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונינוה כברכת־מים מימי היא והמה נסים עמדו עמדו ואין מפנה׃

Links
Nahum 2:8Nahum 2:8 Text AnalysisNahum 2:8 InterlinearNahum 2:8 MultilingualNahum 2:8 TSKNahum 2:8 Cross ReferencesNahum 2:8 Bible HubNahum 2:8 Biblia ParalelaNahum 2:8 Chinese BibleNahum 2:8 French BibleNahum 2:8 German Bible

Bible Hub
Nahum 2:7
Top of Page
Top of Page