Nehemiah 7:45
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7778 [e]haš-šō-‘ă-rîm,הַשֹּֽׁעֲרִ֗יםThe portersNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־the childrenNoun
7967 [e]šal-lūmשַׁלּ֤וּםof ShallumNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־the childrenNoun
333 [e]’ā-ṭêrאָטֵר֙of AterNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־the childrenNoun
2929 [e]ṭal-mōnטַלְמֹ֣ןof TalmonNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־the childrenNoun
6126 [e]‘aq-qūḇ,עַקּ֔וּבof AkkubNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe childrenNoun
2410 [e]ḥă-ṭî-ṭāחֲטִיטָ֖אof HatitaNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
7630 [e]šō-ḇāy;שֹׁבָ֑יof ShobaiNoun
3967 [e]mê-’āhמֵאָ֖הa hundredNoun
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֥יםthirtyNoun
8083 [e]ū-šə-mō-nāh.וּשְׁמֹנָֽה׃and eightNoun
  sס -  
Hebrew Texts
נחמיה 7:45 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַשֹּֽׁעֲרִ֗ים בְּנֵֽי־שַׁלּ֤וּם בְּנֵֽי־אָטֵר֙ בְּנֵֽי־טַלְמֹ֣ן בְּנֵֽי־עַקּ֔וּב בְּנֵ֥י חֲטִיטָ֖א בְּנֵ֣י שֹׁבָ֑י מֵאָ֖ה שְׁלֹשִׁ֥ים וּשְׁמֹנָֽה׃ ס

נחמיה 7:45 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
השערים בני־שלום בני־אטר בני־טלמן בני־עקוב בני חטיטא בני שבי מאה שלשים ושמנה׃ ס

Links
Nehemiah 7:45Nehemiah 7:45 Text AnalysisNehemiah 7:45 InterlinearNehemiah 7:45 MultilingualNehemiah 7:45 TSKNehemiah 7:45 Cross ReferencesNehemiah 7:45 Bible HubNehemiah 7:45 Biblia ParalelaNehemiah 7:45 Chinese BibleNehemiah 7:45 French BibleNehemiah 7:45 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 7:44
Top of Page
Top of Page