Numbers 32:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5852 [e]‘ă-ṭā-rō-wṯעֲטָר֤וֹתAtarothNoun
1769 [e]wə-ḏî-ḇōnוְדִיבֹן֙and DibonNoun
3270 [e]wə-ya‘-zêrוְיַעְזֵ֣רand JazerNoun
5247 [e]wə-nim-rāh,וְנִמְרָ֔הand NimrahNoun
2809 [e]wə-ḥeš-bō-wnוְחֶשְׁבּ֖וֹןand HeshbonNoun
500 [e]wə-’el-‘ā-lêh;וְאֶלְעָלֵ֑הand ElealehNoun
7643 [e]ū-śə-ḇāmוּשְׂבָ֥םand ShebamNoun
5015 [e]ū-nə-ḇōwוּנְב֖וֹand NeboNoun
1194 [e]ū-ḇə-‘ōn.וּבְעֹֽן׃and BeonNoun
Hebrew Texts
במדבר 32:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֲטָרֹ֤ות וְדִיבֹן֙ וְיַעְזֵ֣ר וְנִמְרָ֔ה וְחֶשְׁבֹּ֖ון וְאֶלְעָלֵ֑ה וּשְׂבָ֥ם וּנְבֹ֖ו וּבְעֹֽן׃

במדבר 32:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען׃

Links
Numbers 32:3Numbers 32:3 Text AnalysisNumbers 32:3 InterlinearNumbers 32:3 MultilingualNumbers 32:3 TSKNumbers 32:3 Cross ReferencesNumbers 32:3 Bible HubNumbers 32:3 Biblia ParalelaNumbers 32:3 Chinese BibleNumbers 32:3 French BibleNumbers 32:3 German Bible

Bible Hub
Numbers 32:2
Top of Page
Top of Page