Proverbs 15:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3820 [e]lêḇלֵ֣בThe heartNoun
995 [e]nā-ḇō-wnנָ֭בוֹןof him who has understandingVerb
1245 [e]yə-ḇaq-qeš-יְבַקֶּשׁ־seeksVerb
1847 [e]dā-‘aṯ;דָּ֑עַתknowledgeNoun
  [ū-p̄ə-nê[וּפְנֵי -  
  ḵ]כ] -  
6440 [e](ū-p̄î(וּפִ֥יacceptNoun
  q)ק) -  
3684 [e]ḵə-sî-lîm,כְ֝סִילִ֗יםof foolsNoun
7462 [e]yir-‘ehיִרְעֶ֥הfeedsVerb
200 [e]’iw-we-leṯ.אִוֶּֽלֶת׃foolishnessNoun
Hebrew Texts
משלי 15:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֵ֣ב נָ֭בֹון יְבַקֶּשׁ־דָּ֑עַת [וּפְנֵי כ] (וּפִ֥י ק) כְ֝סִילִ֗ים יִרְעֶ֥ה אִוֶּֽלֶת׃

משלי 15:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לב נבון יבקש־דעת [ופני כ] (ופי ק) כסילים ירעה אולת׃

Links
Proverbs 15:14Proverbs 15:14 Text AnalysisProverbs 15:14 InterlinearProverbs 15:14 MultilingualProverbs 15:14 TSKProverbs 15:14 Cross ReferencesProverbs 15:14 Bible HubProverbs 15:14 Biblia ParalelaProverbs 15:14 Chinese BibleProverbs 15:14 French BibleProverbs 15:14 German Bible

Bible Hub
Proverbs 15:13
Top of Page
Top of Page