Proverbs 24:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־IfConj
559 [e]ṯō-mar,תֹאמַ֗רyou sayVerb
2005 [e]hênהֵן֮BeholdAdv
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
3045 [e]yā-ḏa‘-nūיָדַ֪עְנ֫וּdo we knewVerb
2088 [e]zehזֶ֥הitPro
3808 [e]hălō-הֲ‍ֽלֹא־[is] does notAdv
8505 [e]ṯō-ḵênתֹ֘כֵ֤ןdo he who pondersVerb
3826 [e]lib-bō-wṯלִבּ֨וֹת ׀the heartNoun
1931 [e]hū-הֽוּא־does hePro
995 [e]yā-ḇîn,יָבִ֗יןconsider [it]Verb
5341 [e]wə-nō-ṣêrוְנֹצֵ֣רand he who keepsVerb
5315 [e]nap̄-šə-ḵāנַ֭פְשְׁךָyour soulNoun
1931 [e]ה֣וּאhePro
3045 [e]yê-ḏā‘;יֵדָ֑ע[not] knowVerb
7725 [e]wə-hê-šîḇוְהֵשִׁ֖יב[not] and shall he renderVerb
120 [e]lə-’ā-ḏāmלְאָדָ֣םto manNoun
6467 [e]kə-p̄ā-‘o-lōw.כְּפָעֳלֽוֹ׃according to his workNoun
Hebrew Texts
משלי 24:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־תֹאמַ֗ר הֵן֮ לֹא־יָדַ֪עְנ֫וּ זֶ֥ה הֲ‍ֽלֹא־תֹ֘כֵ֤ן לִבֹּ֨ות ׀ הֽוּא־יָבִ֗ין וְנֹצֵ֣ר נַ֭פְשְׁךָ ה֣וּא יֵדָ֑ע וְהֵשִׁ֖יב לְאָדָ֣ם כְּפָעֳלֹֽו׃

משלי 24:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־תאמר הן לא־ידענו זה ה‍לא־תכן לבות ׀ הוא־יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו׃

Links
Proverbs 24:12Proverbs 24:12 Text AnalysisProverbs 24:12 InterlinearProverbs 24:12 MultilingualProverbs 24:12 TSKProverbs 24:12 Cross ReferencesProverbs 24:12 Bible HubProverbs 24:12 Biblia ParalelaProverbs 24:12 Chinese BibleProverbs 24:12 French BibleProverbs 24:12 German Bible

Bible Hub
Proverbs 24:11
Top of Page
Top of Page