Psalm 22:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֤יForConj
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
959 [e]ḇā-zāhבָזָ֨הdo For He has not despisedVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֪אNorAdv
8262 [e]šiq-qaṣשִׁקַּ֡ץabhorredVerb
6039 [e]‘ĕ-nūṯעֱנ֬וּתthe afflictionNoun
6041 [e]‘ā-nî,עָנִ֗יof the afflictedAdj
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־neitherAdv
5641 [e]his-tîrהִסְתִּ֣ירhas he hidVerb
6440 [e]pā-nāwפָּנָ֣יוhis faceNoun
4480 [e]mim-men-nū;מִמֶּ֑נּוּfrom himPrep
7768 [e]ū-ḇə-šaw-wə-‘ōwוּֽבְשַׁוְּע֖וֹbut when he criedVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֣יוunto himPrep
8085 [e]šā-mê-a‘.שָׁמֵֽעַ׃he heardVerb
Hebrew Texts
תהילים 22:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י לֹֽא־בָזָ֨ה וְלֹ֪א שִׁקַּ֡ץ עֱנ֬וּת עָנִ֗י וְלֹא־הִסְתִּ֣יר פָּנָ֣יו מִמֶּ֑נּוּ וּֽבְשַׁוְּעֹ֖ו אֵלָ֣יו שָׁמֵֽעַ׃

תהילים 22:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי לא־בזה ולא שקץ ענות עני ולא־הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃

Links
Psalm 22:24Psalm 22:24 Text AnalysisPsalm 22:24 InterlinearPsalm 22:24 MultilingualPsalm 22:24 TSKPsalm 22:24 Cross ReferencesPsalm 22:24 Bible HubPsalm 22:24 Biblia ParalelaPsalm 22:24 Chinese BiblePsalm 22:24 French BiblePsalm 22:24 German Bible

Bible Hub
Psalm 22:23
Top of Page
Top of Page