Psalm 37:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2719 [e]ḥe-reḇחֶ֤רֶב ׀the swordNoun
6605 [e]pā-ṯə-ḥūפָּֽתְח֣וּhave drawn outVerb
7563 [e]rə-šā-‘îmרְשָׁעִים֮The wickedAdj
1869 [e]wə-ḏā-rə-ḵūוְדָרְכ֪וּand have bentVerb
7198 [e]qaš-tāmקַ֫שְׁתָּ֥םtheir bowNoun
5307 [e]lə-hap-pîlלְ֭הַפִּילTo castVerb
6041 [e]‘ā-nîעָנִ֣יthe poorAdj
34 [e]wə-’eḇ-yō-wn;וְאֶבְי֑וֹןand needyAdj
2873 [e]liṭ-ḇō-w-aḥ,לִ֝טְב֗וֹחַTo slayVerb
3477 [e]yiš-rê-יִשְׁרֵי־such as be of uprightAdj
1870 [e]ḏā-reḵ.דָֽרֶךְ׃conversationNoun
Hebrew Texts
תהילים 37:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חֶ֤רֶב ׀ פָּֽתְח֣וּ רְשָׁעִים֮ וְדָרְכ֪וּ קַ֫שְׁתָּ֥ם לְ֭הַפִּיל עָנִ֣י וְאֶבְיֹ֑ון לִ֝טְבֹ֗וחַ יִשְׁרֵי־דָֽרֶךְ׃

תהילים 37:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חרב ׀ פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי־דרך׃

Links
Psalm 37:14Psalm 37:14 Text AnalysisPsalm 37:14 InterlinearPsalm 37:14 MultilingualPsalm 37:14 TSKPsalm 37:14 Cross ReferencesPsalm 37:14 Bible HubPsalm 37:14 Biblia ParalelaPsalm 37:14 Chinese BiblePsalm 37:14 French BiblePsalm 37:14 German Bible

Bible Hub
Psalm 37:13
Top of Page
Top of Page