Zechariah 14:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםIn that dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֗וּאIn thatPro
1961 [e]yih-yehיִֽהְיֶה֙shall there beVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
4698 [e]mə-ṣil-lō-wṯמְצִלּ֣וֹתthe bellsNoun
5483 [e]has-sūs,הַסּ֔וּסof the horsesNoun
6944 [e]qō-ḏešקֹ֖דֶשׁHOLINESSNoun
3068 [e]Yah-weh;לַֽיהוָ֑הto THE LORDNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֤הand shall beVerb
5518 [e]has-sî-rō-wṯהַסִּירוֹת֙the potsNoun
1004 [e]bə-ḇêṯבְּבֵ֣יתhouseNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
4219 [e]kam-miz-rā-qîmכַּמִּזְרָקִ֖יםlike the bowlsNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
4196 [e]ham-miz-bê-aḥ.הַמִּזְבֵּֽחַ׃the altarNoun
Hebrew Texts
זכריה 14:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא יִֽהְיֶה֙ עַל־מְצִלֹּ֣ות הַסּ֔וּס קֹ֖דֶשׁ לַֽיהוָ֑ה וְהָיָ֤ה הַסִּירֹות֙ בְּבֵ֣ית יְהוָ֔ה כַּמִּזְרָקִ֖ים לִפְנֵ֥י הַמִּזְבֵּֽחַ׃

זכריה 14:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום ההוא יהיה על־מצלות הסוס קדש ליהוה והיה הסירות בבית יהוה כמזרקים לפני המזבח׃

Links
Zechariah 14:20Zechariah 14:20 Text AnalysisZechariah 14:20 InterlinearZechariah 14:20 MultilingualZechariah 14:20 TSKZechariah 14:20 Cross ReferencesZechariah 14:20 Bible HubZechariah 14:20 Biblia ParalelaZechariah 14:20 Chinese BibleZechariah 14:20 French BibleZechariah 14:20 German Bible

Bible Hub
Zechariah 14:19
Top of Page
Top of Page