Zechariah 2:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3867 [e]wə-nil-wūוְנִלְווּ֩and shall be joinedVerb
1471 [e]ḡō-w-yimגוֹיִ֨םnationsNoun
7227 [e]rab-bîmרַבִּ֤יםmanyAdj
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםin that dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֔וּאin thatPro
1961 [e]wə-hā-yūוְהָ֥יוּand shall beVerb
  לִ֖יto mePrep
5971 [e]lə-‘ām;לְעָ֑םpeopleNoun
7931 [e]wə-šā-ḵan-tîוְשָׁכַנְתִּ֣יand I will dwellVerb
8432 [e]ḇə-ṯō-w-ḵêḵ,בְתוֹכֵ֔ךְin your midstNoun
3045 [e]wə-yā-ḏa-‘atוְיָדַ֕עַתְּthat you shall knowVerb
3588 [e]kî-כִּי־ - Conj
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯצְבָא֖וֹתof hostsNoun
7971 [e]šə-lā-ḥa-nîשְׁלָחַ֥נִיhas sent meVerb
413 [e]’ê-lā-yiḵ.אֵלָֽיִךְ׃untoPrep
Hebrew Texts
זכריה 2:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנִלְווּ֩ גֹויִ֨ם רַבִּ֤ים אֶל־יְהוָה֙ בַּיֹּ֣ום הַה֔וּא וְהָ֥יוּ לִ֖י לְעָ֑ם וְשָׁכַנְתִּ֣י בְתֹוכֵ֔ךְ וְיָדַ֕עַתְּ כִּי־יְהוָ֥ה צְבָאֹ֖ות שְׁלָחַ֥נִי אֵלָֽיִךְ׃

זכריה 2:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונלוו גוים רבים אל־יהוה ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי־יהוה צבאות שלחני אליך׃

Links
Zechariah 2:11Zechariah 2:11 Text AnalysisZechariah 2:11 InterlinearZechariah 2:11 MultilingualZechariah 2:11 TSKZechariah 2:11 Cross ReferencesZechariah 2:11 Bible HubZechariah 2:11 Biblia ParalelaZechariah 2:11 Chinese BibleZechariah 2:11 French BibleZechariah 2:11 German Bible

Bible Hub
Zechariah 2:10
Top of Page
Top of Page