4487. ῥῆμα (rhéma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4487. ῥῆμα (rhéma) — 70 Occurrences

Matthew 4:4 N-DNS
GRK: ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ
NAS: BUT ON EVERY WORD THAT PROCEEDS
KJV: by every word that proceedeth out of
INT: by every word coming out of

Matthew 12:36 N-NNS
GRK: ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ
NAS: careless word that people
KJV: every idle word that men
INT: that every word careless that

Matthew 18:16 N-NNS
GRK: σταθῇ πᾶν ῥῆμα
NAS: WITNESSES EVERY FACT MAY BE CONFIRMED.
KJV: every word may be established.
INT: might be strengthened every word

Matthew 26:75 N-GNS
GRK: Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος
NAS: remembered the word which Jesus
KJV: remembered the word of Jesus,
INT: Peter the word of Jesus who had said

Matthew 27:14 N-ANS
GRK: οὐδὲ ἓν ῥῆμα ὥστε θαυμάζειν
NAS: to even a [single] charge, so
KJV: a word; insomuch
INT: not even one word so that marveled

Mark 9:32 N-ANS
GRK: ἠγνόουν τὸ ῥῆμα καὶ ἐφοβοῦντο
NAS: But they did not understand [this] statement, and they were afraid
KJV: they understood not that saying, and
INT: they understood not the saying and were afraid

Mark 14:72 N-ANS
GRK: Πέτρος τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν
NAS: had made the remark to him, Before
KJV: called to mind the word that
INT: Peter the word that said

Luke 1:37 N-NNS
GRK: θεοῦ πᾶν ῥῆμα
INT: God every thing

Luke 1:38 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ ῥῆμά σου καὶ
NAS: to me according to your word. And the angel
KJV: according to thy word. And the angel
INT: according to the word of you And

Luke 1:65 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα
NAS: these matters were being talked about
KJV: these sayings were noised abroad
INT: all the things words these

Luke 2:15 N-ANS
GRK: ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ
NAS: this thing that has happened
KJV: this thing which is come to pass,
INT: let us see the word this that

Luke 2:17 N-GNS
GRK: περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος
NAS: this, they made known the statement which had been told
INT: concerning the saying which had been told

Luke 2:19 N-ANP
GRK: συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα
NAS: these things, pondering
KJV: all these things, and pondered
INT: was treasuring up the sayings these pondering [them]

Luke 2:29 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν
NAS: in peace, According to Your word;
KJV: according to thy word:
INT: according to the word of you in

Luke 2:50 N-ANS
GRK: συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν
NAS: But they did not understand the statement which
KJV: not the saying which
INT: understood the word which he spoke

Luke 2:51 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ
NAS: all [these] things in her heart.
KJV: all these sayings in her
INT: all these words in the

Luke 3:2 N-NNS
GRK: Καιάφα ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ
NAS: and Caiaphas, the word of God
KJV: the high priests, the word of God
INT: Caiaphas came [the] word of God upon

Luke 4:4 Noun-DNS
GRK: ἐπὶ παντὶ ῥήματι Θεοῦ
KJV: by every word of God.
INT: by every word of God

Luke 5:5 N-DNS
GRK: δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω
NAS: nothing, but I will do as You say [and] let down
KJV: at thy word I will let down the net.
INT: however the word of you I will let down

Luke 7:1 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς
NAS: all His discourse in the hearing
KJV: all his sayings in the audience
INT: all the words of him in

Luke 9:45 N-ANS
GRK: ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ
NAS: this statement, and it was concealed
KJV: this saying, and
INT: they understand not the word this and

Luke 9:45 N-GNS
GRK: περὶ τοῦ ῥήματος τούτου
NAS: Him about this statement.
KJV: of that saying.
INT: concerning the saying this

Luke 18:34 N-NNS
GRK: ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον
NAS: of these things, and [the meaning of] this statement was hidden
KJV: and this saying was hid
INT: was the word this hid

Luke 20:26 N-GNS
GRK: ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ
NAS: to catch Him in a saying in the presence
KJV: of his words before
INT: to catch him in his word before the

Luke 22:61 N-GNS
GRK: Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου
INT: Peter the word of the Lord

Luke 24:8 N-GNP
GRK: ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ
NAS: And they remembered His words,
KJV: they remembered his words,
INT: they remembered the words of him

Luke 24:11 N-NNP
GRK: λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ
NAS: But these words appeared
KJV: And their words seemed to
INT: idle talk the words of them and

John 3:34 N-ANP
GRK: θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ
NAS: speaks the words of God;
KJV: speaketh the words of God:
INT: God the words of God

John 5:47 N-DNP
GRK: τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε
NAS: how will you believe My words?
KJV: shall ye believe my words?
INT: in the of me words will you believe

John 6:63 N-NNP
GRK: οὐδέν τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ
NAS: nothing; the words that I have spoken
KJV: profiteth nothing: the words that I
INT: nothing the words which I

John 6:68 N-ANP
GRK: τίνα ἀπελευσόμεθα ῥήματα ζωῆς αἰωνίου
NAS: You have words of eternal
KJV: thou hast the words of eternal
INT: whom will we go [the] words of life eternal

John 8:20 N-ANP
GRK: Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν
NAS: These words He spoke in the treasury,
KJV: These words spake Jesus
INT: These words he spoke in

John 8:47 N-ANP
GRK: θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ
NAS: hears the words of God;
KJV: heareth God's words: ye therefore
INT: God the words of God

John 10:21 N-NNP
GRK: Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν
NAS: These are not the sayings of one demon-possessed.
KJV: not the words of him that hath a devil.
INT: These sayings not are [those]

John 12:47 N-GNP
GRK: ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ
NAS: hears My sayings and does not keep
KJV: hear my words, and believe
INT: hear the words and not

John 12:48 N-ANP
GRK: λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει
NAS: Me and does not receive My sayings, has
KJV: not my words, hath one that judgeth
INT: does receive the words of me has

John 14:10 N-ANP
GRK: ἐστιν τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ
NAS: and the Father is in Me? The words that I say
KJV: in me? the words that I
INT: is The words which I

John 15:7 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν
NAS: you abide in Me, and My words abide
KJV: and my words abide in
INT: and the words of me in

John 17:8 N-ANP
GRK: ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς
NAS: for the words which You gave
KJV: unto them the words which
INT: for the words which you have given

Acts 2:14 N-ANP
GRK: ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου
NAS: to you and give heed to my words.
KJV: hearken to my words:
INT: give heed to the words of me

Acts 5:20 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς
NAS: the whole message of this
KJV: all the words of this
INT: all the words of the life

Acts 5:32 N-GNP
GRK: μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων καὶ
NAS: of these things; and [so is] the Holy
KJV: of these things; and
INT: witnesses of the things these and

Acts 6:11 N-ANP
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς
NAS: blasphemous words against
KJV: speak blasphemous words against Moses,
INT: him speaking words blasphemous against

Acts 6:13 N-ANP
GRK: παύεται λαλῶν ῥήματα κατὰ τοῦ
KJV: blasphemous words against
INT: does cease speaking words against the

Acts 10:22 N-ANP
GRK: καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ
NAS: and hear a message from you.
KJV: and to hear words of thee.
INT: and to hear words from you

Acts 10:37 N-ANS
GRK: τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ' ὅλης
NAS: know the thing which took place
KJV: That word, [I say], ye know,
INT: the having come declaration through all

Acts 10:44 N-ANP
GRK: Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσεν
NAS: speaking these words, the Holy Spirit
KJV: spake these words, the Holy Ghost
INT: Peter the words these fell

Acts 11:14 N-ANP
GRK: ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ
NAS: and he will speak words to you by which
KJV: shall tell thee words, whereby thou
INT: who will speak words to you

Acts 11:16 N-GNS
GRK: δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου
NAS: And I remembered the word of the Lord,
KJV: remembered I the word of the Lord,
INT: moreover the word the of [the] Lord

Acts 13:42 N-ANP
GRK: αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα
NAS: that these things might be spoken
KJV: that these words might be preached
INT: to them the words these

Acts 16:38 N-ANP
GRK: ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα ἐφοβήθησαν
NAS: these words to the chief magistrates.
KJV: these words unto the magistrates:
INT: officers the words these they were afraid

Acts 26:25 N-ANP
GRK: καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι
NAS: but I utter words of sober
KJV: but speak forth the words of truth and
INT: and rational words I utter

Acts 28:25 N-ANS
GRK: τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι
NAS: one [parting] word, The Holy
KJV: had spoken one word, Well
INT: Paul word one

Romans 10:8 N-NNS
GRK: σου τὸ ῥῆμά ἐστιν ἐν
NAS: does it say? THE WORD IS NEAR
KJV: what saith it? The word is nigh
INT: you the word is in

Romans 10:8 N-NNS
GRK: ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως
NAS: AND IN YOUR HEART-- that is, the word of faith
KJV: that is, the word of faith,
INT: is the word of faith

Romans 10:9 N-ANS
GRK: ὁμολογήσῃς τὸ ῥῆμα ἐν τῷ
INT: you confess the saying with the

Romans 10:17 N-GNS
GRK: ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ
NAS: and hearing by the word of Christ.
KJV: hearing by the word of God.
INT: hearing by [the] word of Christ

Romans 10:18 N-NNP
GRK: οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν
NAS: THE EARTH, AND THEIR WORDS TO THE ENDS
KJV: and their words unto the ends
INT: world the words of them

2 Corinthians 12:4 N-ANP
GRK: ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα ἃ οὐκ
NAS: inexpressible words, which
KJV: heard unspeakable words, which it is
INT: heard inexpressible sayings which not

2 Corinthians 13:1 N-NNS
GRK: σταθήσεται πᾶν ῥῆμα
NAS: to you. EVERY FACT IS TO BE CONFIRMED
KJV: shall every word be established.
INT: will be established every matter

Ephesians 5:26 N-DNS
GRK: ὕδατος ἐν ῥήματι
NAS: of water with the word,
KJV: of water by the word,
INT: of water by [the] word

Ephesians 6:17 N-NNS
GRK: ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ
NAS: which is the word of God.
KJV: which is the word of God:
INT: which is [the] word of God

Hebrews 1:3 N-DNS
GRK: πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως
NAS: all things by the word of His power.
KJV: all things by the word of his
INT: all things by the word of the power

Hebrews 6:5 N-ANS
GRK: γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε
NAS: the good word of God
KJV: have tasted the good word of God, and
INT: having tasted of God's word [the] power moreover

Hebrews 11:3 N-DNS
GRK: τοὺς αἰῶνας ῥήματι θεοῦ εἰς
NAS: were prepared by the word of God,
KJV: were framed by the word of God,
INT: the worlds by [the] word of God so that

Hebrews 12:19 N-GNP
GRK: καὶ φωνῇ ῥημάτων ἧς οἱ
NAS: and the sound of words which
KJV: the voice of words; which
INT: and to voice of words which [voice] the [ones]

1 Peter 1:25 N-NNS
GRK: τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει
NAS: BUT THE WORD OF THE LORD ENDURES
KJV: But the word of the Lord endureth
INT: but [the] word of [the] Lord abides

1 Peter 1:25 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν
NAS: And this is the word which was preached
KJV: is the word which
INT: is the word having been proclaimed

2 Peter 3:2 N-GNP
GRK: τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν
NAS: that you should remember the words spoken beforehand
KJV: That ye may be mindful of the words which were spoken before
INT: of the spoken before words by the

Jude 1:17 N-GNP
GRK: μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων
NAS: ought to remember the words that were spoken beforehand
KJV: ye the words which
INT: remember the words which have been spoken before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page