τούτοις
Englishman's Concordance
τούτοις (toutois) — 19 Occurrences

Luke 16:26 DPro-DNP
GRK: ἐν πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν
INT: besides all these things between us

Luke 24:21 DPro-DNP
GRK: σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην
NAS: besides all this, it is the third day
INT: with all these things third this

Acts 4:16 DPro-DMP
GRK: τοῖς ἀνθρώποις τούτοις ὅτι μὲν
INT: to the men these that truly

Acts 5:35 DPro-DMP
GRK: τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε
INT: the men these what you are about

Romans 8:37 DPro-DNP
GRK: ἀλλ' ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν
INT: But in these things all we more than overcome

Romans 15:23 DPro-DNP
GRK: τοῖς κλίμασι τούτοις ἐπιποθίαν δὲ
INT: the regions these great desire moreover

1 Corinthians 12:23 DPro-DNP
GRK: τοῦ σώματος τούτοις τιμὴν περισσοτέραν
INT: of the body these honor more abundant

Galatians 5:21 DPro-DNP
GRK: τὰ ὅμοια τούτοις ἃ προλέγω
INT: things like these as to which I tell beforehand

Colossians 3:7 DPro-DNP
GRK: ἐζῆτε ἐν τούτοις
INT: you were living in these things

Colossians 3:14 DPro-DNP
GRK: πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην
INT: all moreover these the love

1 Thessalonians 4:18 DPro-DMP
GRK: τοῖς λόγοις τούτοις
INT: the words these

1 Timothy 4:15 DPro-DNP
GRK: μελέτα ἐν τούτοις ἴσθι ἵνα
INT: meditate on in them be that

1 Timothy 6:8 DPro-DNP
GRK: καὶ σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθησόμεθα
INT: and coverings with these we will be satisfied

Hebrews 9:23 DPro-DNP
GRK: τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι αὐτὰ
NAS: to be cleansed with these, but the heavenly things
INT: the heavens with these to be purified them

2 Peter 2:20 DPro-DNP
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν
INT: Jesus Christ in these moreover again

3 John 1:10 DPro-DMP
GRK: ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς
INT: satisfied with these neither himself

Jude 1:7 DPro-DMP
GRK: ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ
INT: in like manner with them having indulged in sexual immorality and

Jude 1:10 DPro-DNP
GRK: ἐπίστανται ἐν τούτοις φθείρονται
INT: they understand in these things they corrupt themselves

Jude 1:14 DPro-DMP
GRK: δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ
INT: moreover also as to these [the] seventh from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page