Τοῦτο
Englishman's Concordance
Τοῦτο (Touto) — 321 Occurrences

Matthew 1:22 DPro-NNS
GRK: Τοῦτο δὲ ὅλον
INT: this moreover all

Matthew 6:25 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
INT: Because of this I say to you

Matthew 8:9 DPro-ANS
GRK: μου Ποίησον τοῦτο καὶ ποιεῖ
INT: of me Do this and he does [it]

Matthew 9:28 DPro-ANS
GRK: ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι λέγουσιν
INT: that I am able this to do They say

Matthew 12:11 DPro-NNS
GRK: ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν
INT: if fall this on the Sabbath

Matthew 12:27 DPro-ANS
GRK: ἐκβάλλουσιν διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ
INT: do they cast out on account of this they judges

Matthew 12:31 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
INT: Because of this I say to you

Matthew 13:13 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς
INT: Because of this in parables

Matthew 13:28 DPro-ANS
GRK: Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν οἱ
INT: an enemy a man this did

Matthew 13:52 DPro-ANS
GRK: αὐτοῖς Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς
INT: to them Because of this every scribe

Matthew 14:2 DPro-ANS
GRK: καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις
INT: and because of this the miraculous powers

Matthew 15:11 DPro-NNS
GRK: τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν
INT: the mouth this defiles the

Matthew 16:22 DPro-NNS
GRK: ἔσται σοι τοῦτο
INT: will be to you this

Matthew 17:21 DPro-NNS
GRK: τοῦτο δὲ τὸ
INT: this however

Matthew 18:4 DPro-NNS
GRK: τὸ παιδίον τοῦτο οὗτός ἐστιν
NAS: himself as this child,
KJV: little child, the same is
INT: the child this he is

Matthew 18:23 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ
INT: because of this has become like the

Matthew 19:26 DPro-NNS
GRK: Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν
INT: With men this impossible is

Matthew 20:23 DPro-NNS
GRK: ἔστιν ἐμὸν τοῦτο δοῦναι ἀλλ'
INT: is mine this to give but [to those]

Matthew 21:4 DPro-NNS
GRK: Τοῦτο δὲ γέγονεν
INT: this moreover came to pass

Matthew 21:43 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
INT: Because of this I say to you

Matthew 23:14 DPro-ANS
GRK: προσευχόμενοι διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον
INT: praying Because of this you shall receive more abundant

Matthew 23:34 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ
INT: Because of this behold I

Matthew 24:14 DPro-NNS
GRK: καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον
INT: And there will be proclaimed this gospel

Matthew 24:44 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς
INT: because of this also you

Matthew 26:9 DPro-NNS
GRK: ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ
INT: could indeed this have been sold for much

Matthew 26:12 DPro-ANS
GRK: τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ
INT: the perfume this on the

Matthew 26:13 DPro-NNS
GRK: τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ
KJV: this, that this woman hath done,
INT: the gospel this in all

Matthew 26:26 DPro-NNS
GRK: Λάβετε φάγετε τοῦτό ἐστιν τὸ
INT: Take eat this is the

Matthew 26:28 DPro-NNS
GRK: τοῦτο γάρ ἐστιν
INT: this indeed is

Matthew 26:39 DPro-ANS
GRK: τὸ ποτήριον τοῦτο πλὴν οὐχ
INT: the cup this nevertheless not

Matthew 26:42 DPro-NNS
GRK: οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν
INT: not it is possible this pass if

Matthew 26:56 DPro-NNS
GRK: Τοῦτο δὲ ὅλον
INT: this moreover all

Matthew 28:14 DPro-NNS
GRK: ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ
INT: if be heard this by the

Mark 1:27 DPro-NNS
GRK: Τί ἐστιν τοῦτο διδαχὴ καινή
KJV: What thing is this? what new
INT: What is this teaching new

Mark 1:38 DPro-ANS
GRK: κηρύξω εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον
INT: I might preach for this therefore have I come forth

Mark 5:32 DPro-ANS
GRK: ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν
INT: to see her who this has done

Mark 5:43 DPro-ANS
GRK: μηδεὶς γνοῖ τοῦτο καὶ εἶπεν
INT: no one should know this and he said

Mark 6:14 DPro-ANS
GRK: καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ
INT: and because of this operate the

Mark 9:21 DPro-NNS
GRK: ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ
INT: is it that this has been with him

Mark 9:29 DPro-NNS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο τὸ γένος
INT: he said to them This the kind

Mark 11:3 DPro-ANS
GRK: Τί ποιεῖτε τοῦτο εἴπατε Ὁ
INT: Why do you this say The

Mark 11:24 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
INT: because of this I say to you

Mark 12:24 DPro-ANS
GRK: Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ
INT: Not because of this do you err not

Mark 13:11 DPro-ANS
GRK: τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε οὐ
INT: hour that speak not

Mark 14:5 DPro-NNS
GRK: ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον
INT: it was possible [for] indeed this perfume

Mark 14:22 DPro-NNS
GRK: εἶπεν Λάβετε τοῦτό ἐστιν τὸ
INT: said Take this is the

Mark 14:24 DPro-NNS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ
INT: he said to them This is the

Mark 14:36 DPro-ANS
GRK: τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ' ἐμοῦ
INT: the cup this from me

Luke 1:18 DPro-ANS
GRK: τί γνώσομαι τοῦτο ἐγὼ γάρ
INT: what will I know this I indeed

Luke 1:34 DPro-NNS
GRK: Πῶς ἔσται τοῦτο ἐπεὶ ἄνδρα
INT: How will be this since a man

Luke 1:43 DPro-NNS
GRK: πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ
INT: from where to me this that should come

Luke 1:66 DPro-NNS
GRK: τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται καὶ
INT: the child this will be And

Luke 2:12 DPro-NNS
GRK: καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ
INT: And this [is] to you the

Luke 2:15 DPro-ANS
GRK: τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς
INT: the word this that has come to pass

Luke 3:20 DPro-ANS
GRK: προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν
INT: added also this to all

Luke 4:43 DPro-ANS
GRK: ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην
INT: because for this have I been sent forth

Luke 5:6 DPro-ANS
GRK: καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν
INT: And this having done they enclosed

Luke 6:3 DPro-ANS
GRK: Ἰησοῦς Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ
INT: Jesus Not even this did you read that which

Luke 7:4 DPro-ANS
GRK: ᾧ παρέξῃ τοῦτο
INT: to whom he will grant this

Luke 7:8 DPro-ANS
GRK: μου Ποίησον τοῦτο καὶ ποιεῖ
INT: of me Do this and he does [it]

Luke 9:21 DPro-ANS
GRK: μηδενὶ λέγειν τοῦτο
INT: no one to tell this

Luke 9:45 DPro-ANS
GRK: τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ ἦν
INT: the word this and it was

Luke 9:48 DPro-ANS
GRK: ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον
NAS: receives this child
KJV: you all, the same shall be great.
INT: if shall receive this child

Luke 10:11 DPro-ANS
GRK: ὑμῖν πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι
INT: against you yet this know that

Luke 10:28 DPro-ANS
GRK: Ὀρθῶς ἀπεκρίθης τοῦτο ποίει καὶ
INT: Rightly you have answered this do and

Luke 11:19 DPro-ANS
GRK: ἐκβάλλουσιν διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν
INT: do they cast out on acccount of this they of you

Luke 11:49 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο καὶ ἡ
INT: Because of this also the

Luke 12:18 DPro-ANS
GRK: καὶ εἶπεν Τοῦτο ποιήσω καθελῶ
INT: and he said This will I do I will take away

Luke 12:22 DPro-ANS
GRK: αὐτοῦ Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
INT: of him Because of this I say to you

Luke 12:39 DPro-ANS
GRK: τοῦτο δὲ γινώσκετε
INT: this moreover know

Luke 13:8 DPro-ANS
GRK: αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος
INT: it also this the year

Luke 14:20 DPro-ANS
GRK: καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι
INT: and because of this not I am able

Luke 16:2 DPro-NNS
GRK: αὐτῷ Τί τοῦτο ἀκούω περὶ
INT: to him What [is] this I hear concerning

Luke 18:34 DPro-NNS
GRK: τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ'
INT: the word this hid from

Luke 18:36 DPro-NNS
GRK: τί εἴη τοῦτο
INT: what might be this

Luke 20:17 DPro-NNS
GRK: τὸ γεγραμμένον τοῦτο Λίθον ὃν
NAS: then is this that is written:
KJV: rejected, the same is become
INT: that has been written this [The] stone which

Luke 22:15 DPro-ANS
GRK: Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα
INT: With desire I desired this passover

Luke 22:17 DPro-ANS
GRK: εἶπεν Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε
INT: he said Take this and divide [it]

Luke 22:19 DPro-NNS
GRK: αὐτοῖς λέγων Τοῦτό ἐστιν τὸ
INT: to them saying This is the

Luke 22:19 DPro-ANS
GRK: ὑμῶν διδόμενον τοῦτο ποιεῖτε εἰς
INT: you is given this do in

Luke 22:20 DPro-NNS
GRK: δειπνῆσαι λέγων Τοῦτο τὸ ποτήριον
INT: having supped saying This cup [is]

Luke 22:23 DPro-ANS
GRK: αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν
INT: them who this was about to do

Luke 22:37 DPro-ANS
GRK: ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον
INT: to you that this which has been written

Luke 22:42 DPro-ANS
GRK: βούλει παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον
INT: you are willing to take away this cup

Luke 23:46 DPro-ANS
GRK: πνεῦμά μου τοῦτο δὲ εἰπὼν
INT: Spirit of me this moreover having said

Luke 24:40 DPro-ANS
GRK: καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν
INT: And this having said he showed

John 1:31 DPro-ANS
GRK: Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ
INT: to Israel because of this came I

John 2:12 DPro-ANS
GRK: ΜΕΤΑ ΤΟΥΤΟ κατέβη εἰς
INT: After this he went down to

John 2:22 DPro-ANS
GRK: αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν καὶ
INT: of him that this he had said and

John 3:32 DPro-ANS
GRK: καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ καὶ
INT: and heard this he testifies but

John 4:15 DPro-ANS
GRK: δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ
INT: give me this water

John 4:18 DPro-ANS
GRK: σου ἀνήρ τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας
INT: your husband this truly you have spoken

John 4:54 DPro-ANS
GRK: Τοῦτο δὲ πάλιν
INT: This also again

John 5:16 DPro-ANS
GRK: καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ
INT: And because of this persecuted the

John 5:18 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον
INT: Because of this therefore the more

John 5:28 DPro-ANS
GRK: μὴ θαυμάζετε τοῦτο ὅτι ἔρχεται
INT: not Marvel at this for is coming

John 6:6 DPro-ANS
GRK: τοῦτο δὲ ἔλεγεν
INT: this moreover he said

John 6:29 DPro-NNS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ
INT: said to them This is the

John 6:39 DPro-NNS
GRK: τοῦτο δέ ἐστιν
INT: this moreover is

John 6:40 DPro-NNS
GRK: τοῦτο γάρ ἐστιν
INT: this indeed is

John 6:61 DPro-NNS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει
INT: said to them This you does offend

John 6:65 DPro-ANS
GRK: ἔλεγεν Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν
INT: he said because of this have I said to you

John 7:22 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν
INT: because of this Moses has given

John 7:39 DPro-ANS
GRK: Τοῦτο δὲ εἶπεν
INT: this moreover he said

John 8:6 DPro-ANS
GRK: τοῦτο δὲ ἔλεγον
INT: This moreover they said

John 8:40 DPro-ANS
GRK: τοῦ θεοῦ τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ
INT: God this Abraham not

John 8:47 DPro-ANS
GRK: ἀκούει διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ
INT: hears because of this you not

John 9:23 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς
INT: Because of this the parents

John 10:17 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτό με ὁ
INT: because of this me the

John 11:7 DPro-ANS
GRK: ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς
INT: Then after this he says to the

John 11:11 DPro-ANS
GRK: καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς
INT: and after this he says to them

John 11:26 DPro-ANS
GRK: αἰῶνα πιστεύεις τοῦτο
INT: age Believe you this

John 11:28 DPro-ANS
GRK: καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν
INT: And these things having said she went away

John 11:51 DPro-ANS
GRK: Τοῦτο δὲ ἀφ'
INT: this moreover from

John 12:5 DPro-NNS
GRK: Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον
INT: because of why this ointment

John 12:6 DPro-ANS
GRK: εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι
INT: he said however this not that

John 12:18 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν
INT: On account of this also met

John 12:18 DPro-ANS
GRK: ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι
INT: because it heard this him of his having done

John 12:27 DPro-ANS
GRK: ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς
NAS: hour? But for this purpose I came
INT: But on account of this I came to

John 12:33 DPro-ANS
GRK: τοῦτο δὲ ἔλεγεν
INT: This moreover he said

John 12:39 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο
INT: because of Therefore not they could

John 13:11 DPro-ANS
GRK: αὐτόν διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι
INT: him on account of this he said

John 13:28 DPro-ANS
GRK: τοῦτο δὲ οὐδεὶς
INT: this moreover no one

John 14:13 DPro-ANS
GRK: ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω ἵνα
INT: name of me this will I do that

John 15:19 DPro-ANS
GRK: κόσμου διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς
INT: world on account of this hates you

John 16:15 DPro-ANS
GRK: ἐστιν διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι
INT: are because of this I said that

John 16:17 DPro-NNS
GRK: Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει
INT: What is this which he says

John 16:18 DPro-NNS
GRK: Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει
INT: What is this which he says

John 18:34 DPro-ANS
GRK: σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ
INT: yourself you this say or

John 18:37 DPro-ANS
GRK: ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ
INT: I for this I have been born and

John 18:37 DPro-ANS
GRK: καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς
INT: and for this I have come into

John 18:38 DPro-ANS
GRK: ἀλήθεια Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν
INT: truth And this having said again

John 19:11 DPro-ANS
GRK: ἄνωθεν διὰ τοῦτο ὁ παραδούς
INT: from above because of this the [one] having delivered up

John 19:28 DPro-ANS
GRK: Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ
INT: After this knowing

John 20:20 DPro-ANS
GRK: καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν
INT: And this having said he showed

John 20:22 DPro-ANS
GRK: καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν
INT: And this having said he breathed into [them]

John 21:14 DPro-NNS
GRK: Τοῦτο ἤδη τρίτον
INT: This [is] now the third time

John 21:19 DPro-ANS
GRK: τοῦτο δὲ εἶπεν
INT: this moreover he said

John 21:19 DPro-ANS
GRK: θεόν καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει
INT: God And this having said he says

Acts 2:12 DPro-ANS
GRK: Τί θέλει τοῦτο εἶναι
INT: What would this be

Acts 2:14 DPro-NNS
GRK: Ἰερουσαλὴμ πάντες τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν
INT: Jerusalem all this to you known

Acts 2:16 DPro-NNS
GRK: ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ
INT: but this is that which

Acts 2:26 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο ηὐφράνθη μου
INT: because of this was glad of me

Acts 2:33 DPro-ANS
GRK: πατρὸς ἐξέχεεν τοῦτο ὃ ὑμεῖς
INT: Father he poured out this which you

Acts 3:6 DPro-ANS
GRK: δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι
INT: moreover I have this to you I give

Acts 4:7 DPro-ANS
GRK: ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς
INT: name did this you

Acts 4:22 DPro-NNS
GRK: τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως
INT: the sign this of healing

Acts 5:4 DPro-ANS
GRK: τὸ πρᾶγμα τοῦτο οὐκ ἐψεύσω
INT: the deed this not You did lie

Acts 5:24 DPro-NNS
GRK: ἂν γένοιτο τοῦτο
INT: anyhow might be this

Acts 5:38 DPro-NNS
GRK: τὸ ἔργον τοῦτο καταλυθήσεται
INT: the work this it will be overthrown

Acts 7:60 DPro-ANS
GRK: ἁμαρτίαν καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη
INT: sin And this having said he fell asleep

Acts 8:34 DPro-ANS
GRK: προφήτης λέγει τοῦτο περὶ ἑαυτοῦ
INT: prophet says this concerning himself

Acts 9:21 DPro-ANS
GRK: τὸ ὄνομα τοῦτο καὶ ὧδε
INT: the name this and here

Acts 9:21 DPro-ANS
GRK: ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα
INT: here for this had come that

Acts 10:16 DPro-NNS
GRK: τοῦτο δὲ ἐγένετο
INT: This moreover took place

Acts 11:10 DPro-NNS
GRK: τοῦτο δὲ ἐγένετο
INT: this moreover took place

Acts 16:18 DPro-ANS
GRK: τοῦτο δὲ ἐποίει
INT: this moreover she did

Acts 17:23 DPro-ANS
GRK: ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω
INT: not knowing you worship him I proclaim

Acts 19:10 DPro-NNS
GRK: τοῦτο δὲ ἐγένετο
INT: this moreover was

Acts 19:14 DPro-ANS
GRK: ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες
INT: seven sons this were doing

Acts 19:17 DPro-NNS
GRK: τοῦτο δὲ ἐγένετο
INT: this moreover became

Acts 19:27 DPro-NNS
GRK: μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν
INT: only but this is dangerous to us [lest]

Acts 21:23 DPro-ANS
GRK: τοῦτο οὖν ποίησον
INT: This therefore do you

Acts 23:7 DPro-ANS
GRK: τοῦτο δὲ αὐτοῦ
INT: so moreover he

Acts 24:14 DPro-ANS
GRK: ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι
INT: I confess however this to you that

Acts 26:16 DPro-ANS
GRK: σου εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην
INT: of you for this purpose indeed I appeared

Acts 26:26 DPro-NNS
GRK: γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο
INT: a corner done of these things

Acts 27:34 DPro-NNS
GRK: μεταλαβεῖν τροφῆς τοῦτο γὰρ πρὸς
INT: to take food this Because for

Acts 28:28 DPro-NNS
GRK: ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον
INT: Gentiles is sent this salvation

Romans 1:12 DPro-NNS
GRK: τοῦτο δέ ἐστιν
INT: this moreover is

Romans 1:26 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς
INT: because of this gave up them

Romans 2:3 DPro-ANS
GRK: λογίζῃ δὲ τοῦτο ὦ ἄνθρωπε
INT: reckon you moreover this O man

Romans 4:16 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως
INT: because of this of faith

Romans 5:12 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι'
INT: because of this as by

Romans 6:6 DPro-ANS
GRK: τοῦτο γινώσκοντες ὅτι
INT: this knowing that

Romans 7:15 DPro-ANS
GRK: ὃ θέλω τοῦτο πράσσω ἀλλ'
INT: what I want this I do but

Romans 7:15 DPro-ANS
GRK: ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ
INT: what I hate this I practice

Romans 7:16 DPro-ANS
GRK: οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ σύμφημι
INT: not I do want this I practice I consent

Romans 7:19 DPro-ANS
GRK: θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω
INT: I do want evil this I do

Romans 7:20 DPro-ANS
GRK: θέλω ἐγὼ τοῦτο ποιῶ οὐκέτι
INT: I do want I this practice [it is] no longer

Romans 9:17 DPro-ANS
GRK: Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε
INT: For this very therefore I raised out you

Romans 11:7 DPro-ANS
GRK: ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν
INT: seeks for Israel this not it did obtain

Romans 11:25 DPro-ANS
GRK: τὸ μυστήριον τοῦτο ἵνα μὴ
INT: the mystery this that not

Romans 12:20 DPro-ANS
GRK: πότιζε αὐτόν τοῦτο γὰρ ποιῶν
INT: give drink him this for doing

Romans 13:6 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο γὰρ καὶ
INT: because of this indeed also

Romans 13:6 DPro-ANS
GRK: εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες
INT: on this very this thing attending continually

Romans 13:11 DPro-NNS
GRK: Καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν
INT: Also this knowng the

Romans 14:9 DPro-ANS
GRK: εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς
INT: for this this indeed Christ

Romans 14:13 DPro-ANS
GRK: κρίνωμεν ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον
INT: should we judge but this judge you rather

Romans 15:9 DPro-ANS
GRK: γέγραπται Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι
INT: it has been written Because of this I will confess you

Romans 15:28 DPro-ANS
GRK: τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας
INT: This therefore having finished

1 Corinthians 1:12 DPro-ANS
GRK: λέγω δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος
INT: I say moreover this that each

1 Corinthians 4:17 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν
INT: On account of this I sent to you

1 Corinthians 5:2 DPro-ANS
GRK: τὸ ἔργον τοῦτο πράξας
INT: the work this having done

1 Corinthians 5:3 DPro-ANS
GRK: τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον
INT: the [one] so this having produced

1 Corinthians 6:6 DPro-NNS
GRK: κρίνεται καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων
INT: goes to law and this before unbelievers

1 Corinthians 6:8 DPro-ANS
GRK: ἀποστερεῖτε καὶ τοῦτο ἀδελφούς
INT: defraud and these things [to your] brothers

1 Corinthians 7:6 DPro-ANS
GRK: τοῦτο δὲ λέγω
INT: this moreover I say

1 Corinthians 7:26 DPro-ANS
GRK: Νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν
INT: I think then this good is

1 Corinthians 7:29 DPro-ANS
GRK: Τοῦτο δέ φημι
INT: this moreover I say

1 Corinthians 7:35 DPro-ANS
GRK: τοῦτο δὲ πρὸς
INT: this moreover for

1 Corinthians 7:37 DPro-ANS
GRK: θελήματος καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν
INT: will and this has judged in

1 Corinthians 9:17 DPro-ANS
GRK: γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω μισθὸν
INT: indeed willingly this I do a reward

1 Corinthians 10:28 DPro-NNS
GRK: ὑμῖν εἴπῃ Τοῦτο ἱερόθυτόν ἐστιν
INT: to you say This offered to an idol is

1 Corinthians 11:10 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ
INT: Because of this ought the

1 Corinthians 11:17 DPro-ANS
GRK: Τοῦτο δὲ παραγγέλλων
INT: in this moreover charging [you]

1 Corinthians 11:24 DPro-NNS
GRK: καὶ εἶπεν Τοῦτό μού ἐστιν
INT: and said this of me is

1 Corinthians 11:24 DPro-ANS
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν τοῦτο ποιεῖτε εἰς
INT: for you this do in

1 Corinthians 11:25 DPro-NNS
GRK: δειπνῆσαι λέγων Τοῦτο τὸ ποτήριον
INT: having supped saying This cup

1 Corinthians 11:25 DPro-ANS
GRK: ἐμῷ αἵματι τοῦτο ποιεῖτε ὁσάκις
INT: my blood this do as often as

1 Corinthians 11:30 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν
INT: Because of this among you

1 Corinthians 12:15 DPro-ANS
GRK: οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν
INT: not on account of this not is it

1 Corinthians 12:16 DPro-ANS
GRK: οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν
INT: not on account of this not is it

1 Corinthians 15:50 DPro-ANS
GRK: Τοῦτο δέ φημι
INT: this moreover I say

1 Corinthians 15:53 DPro-NNS
GRK: τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν
INT: the perishable this to put on imperishable

1 Corinthians 15:53 DPro-NNS
GRK: τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν
INT: the mortal this to put on immortality

1 Corinthians 15:54 DPro-NNS
GRK: τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται τὴν
INT: the perishable this shall have put on the

1 Corinthians 15:54 DPro-NNS
GRK: τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν
INT: the mortal this put on immortality

2 Corinthians 1:17 DPro-ANS
GRK: τοῦτο οὖν βουλόμενος
INT: thus Therefore purposing

2 Corinthians 2:1 DPro-ANS
GRK: γὰρ ἐμαυτῷ τοῦτο τὸ μὴ
INT: indeed with myself this not

2 Corinthians 2:3 DPro-ANS
GRK: καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ ἵνα
INT: And I wrote this same that

2 Corinthians 2:9 DPro-ANS
GRK: εἰς τοῦτο γὰρ καὶ
INT: for this indeed also

2 Corinthians 4:1 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν
INT: because of this having the

2 Corinthians 5:5 DPro-ANS
GRK: εἰς αὐτὸ τοῦτο θεός ὁ
INT: for this very this [purpose] [is] God

2 Corinthians 5:14 DPro-ANS
GRK: ἡμᾶς κρίναντας τοῦτο ὅτι εἷς
INT: us having judged this that one

2 Corinthians 7:11 DPro-NNS
GRK: γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ
INT: indeed this very same thing according to

2 Corinthians 7:13 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο παρακεκλήμεθα Ἐπὶ
INT: On account of this we have been comforted besides

2 Corinthians 8:10 DPro-NNS
GRK: τούτῳ δίδωμι τοῦτο γὰρ ὑμῖν
INT: this I give this indeed for you

2 Corinthians 8:20 DPro-ANS
GRK: στελλόμενοι τοῦτο μή τις
NAS: us in our administration of this generous gift;
INT: avoiding this lest anyone

2 Corinthians 9:6 DPro-NNS
GRK: Τοῦτο δέ ὁ
INT: this moreover he that

2 Corinthians 10:7 DPro-ANS
GRK: Χριστοῦ εἶναι τοῦτο λογιζέσθω πάλιν
INT: of Christ to be this let him reckon again

2 Corinthians 10:11 DPro-ANS
GRK: τοῦτο λογιζέσθω ὁ
INT: This let reckon

2 Corinthians 12:14 DPro-ANS
GRK: Ἰδοὺ τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω
INT: Behold third time this ready I am

2 Corinthians 13:1 DPro-ANS
GRK: Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς
INT: third This [time] I am coming to

2 Corinthians 13:9 DPro-ANS
GRK: δυνατοὶ ἦτε τοῦτο καὶ εὐχόμεθα
INT: strong might be But this also we pray for

2 Corinthians 13:10 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν
INT: because of Therefore these things being absent

Galatians 2:10 DPro-ANS
GRK: ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι
INT: I was earnest the same this to do

Galatians 3:2 DPro-ANS
GRK: τοῦτο μόνον θέλω
INT: This only I wish

Galatians 3:17 DPro-ANS
GRK: τοῦτο δὲ λέγω
INT: This moreover I say

Galatians 6:7 DPro-ANS
GRK: σπείρῃ ἄνθρωπος τοῦτο καὶ θερίσει
INT: might sow a man that also he will reap

Ephesians 1:15 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο κἀγώ ἀκούσας
INT: Because of this I also having heard of

Ephesians 2:8 DPro-NNS
GRK: πίστεως καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ
INT: faith and this not of

Ephesians 4:17 DPro-ANS
GRK: Τοῦτο οὖν λέγω
INT: This therefore I say

Ephesians 5:5 DPro-NNS
GRK: τοῦτο γὰρ ἴστε
INT: this indeed you know

Ephesians 5:17 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε
INT: because of this not be

Ephesians 5:32 DPro-NNS
GRK: τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν
INT: the mystery This great is

Ephesians 6:1 DPro-NNS
GRK: ἐν κυρίῳ τοῦτο γάρ ἐστιν
INT: in [the] Lord this indeed is

Ephesians 6:8 DPro-ANS
GRK: ποιήσῃ ἀγαθόν τοῦτο κομίσεται παρὰ
INT: might have done good this he will receive from

Ephesians 6:13 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν
INT: Because of this take up the

Ephesians 6:22 DPro-ANS
GRK: εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε
INT: for this very purpose that you might know

Philippians 1:6 DPro-ANS
GRK: πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο ὅτι ὁ
INT: being persuaded of the same this that the [one]

Philippians 1:7 DPro-ANS
GRK: δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ
INT: right for me this to think as to

Philippians 1:9 DPro-ANS
GRK: καὶ τοῦτο προσεύχομαι ἵνα
INT: and this I pray that

Philippians 1:19 DPro-NNS
GRK: γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται
INT: indeed that this for me will turn out

Philippians 1:22 DPro-NNS
GRK: ἐν σαρκί τοῦτό μοι καρπὸς
INT: in flesh this for me [is] fruit

Philippians 1:25 DPro-ANS
GRK: καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα
INT: and this being persuaded of I know

Philippians 1:28 DPro-NNS
GRK: σωτηρίας καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ
INT: of salvation and this from God

Philippians 2:5 DPro-ANS
GRK: τοῦτο φρονεῖτε ἐν
INT: This let mind be in

Philippians 3:15 DPro-ANS
GRK: οὖν τέλειοι τοῦτο φρονῶμεν καὶ
INT: therefore [are] perfect this should be of mind and

Philippians 3:15 DPro-ANS
GRK: φρονεῖτε καὶ τοῦτο ὁ θεὸς
INT: you are minded also this God

Colossians 1:9 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς
INT: On account of this also we

Colossians 2:4 DPro-ANS
GRK: Τοῦτο λέγω ἵνα
INT: And this I say that

Colossians 3:20 DPro-NNS
GRK: κατὰ πάντα τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν
INT: in all things this indeed well-pleasing

Colossians 4:8 DPro-ANS
GRK: εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε
INT: for this very purpose that you might know

1 Thessalonians 2:13 DPro-ANS
GRK: Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς
INT: and Because of this also we

1 Thessalonians 3:3 DPro-ANS
GRK: ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα
INT: that for this we are destined

1 Thessalonians 3:5 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι
INT: Because of this I also no longer

1 Thessalonians 3:7 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν ἀδελφοί
INT: because of this we were encouraged brothers

1 Thessalonians 4:3 DPro-NNS
GRK: Τοῦτο γάρ ἐστιν
INT: this indeed is

1 Thessalonians 4:15 DPro-ANS
GRK: Τοῦτο γὰρ ὑμῖν
INT: this indeed to you

1 Thessalonians 5:18 DPro-NNS
GRK: παντὶ εὐχαριστεῖτε τοῦτο γὰρ θέλημα
INT: everything give thanks this indeed [is the] will

2 Thessalonians 2:11 DPro-ANS
GRK: καὶ διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς
INT: And on account of this will send to them

2 Thessalonians 3:10 DPro-ANS
GRK: πρὸς ὑμᾶς τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν
INT: with you this we instructed you

1 Timothy 1:9 DPro-ANS
GRK: εἰδὼς τοῦτο ὅτι δικαίῳ
INT: knowing this that for a righteous [one]

1 Timothy 1:16 DPro-ANS
GRK: ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην ἵνα
INT: But because of this I was shown mercy that

1 Timothy 2:3 DPro-NNS
GRK: τοῦτο καλὸν καὶ
INT: for this [is] good and

1 Timothy 4:10 DPro-ANS
GRK: εἰς τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν
INT: for this indeed we toil

1 Timothy 4:16 DPro-ANS
GRK: ἐπίμενε αὐτοῖς τοῦτο γὰρ ποιῶν
INT: continue in them this indeed doing

1 Timothy 5:4 DPro-NNS
GRK: τοῖς προγόνοις τοῦτο γάρ ἐστιν
INT: to parents that indeed is

2 Timothy 1:15 DPro-ANS
GRK: Οἶδας τοῦτο ὅτι ἀπεστράφησάν
INT: You know this that turned away from

2 Timothy 2:10 DPro-ANS
GRK: διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω
INT: Because of this all things I endure

2 Timothy 3:1 DPro-ANS
GRK: Τοῦτο δὲ γίνωσκε
INT: This moreover know you

Philemon 1:15 DPro-ANS
GRK: γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς
INT: indeed because of this he was separated [from you] for

Philemon 1:18 DPro-ANS
GRK: ἢ ὀφείλει τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα
INT: or owes this to me charge to the account

Hebrews 1:9 DPro-ANS
GRK: ἀνομίαν διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε
INT: lawlessness because of this anointed you

Hebrews 2:1 DPro-ANS
GRK: Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως
INT: On account of this it behoves more abundantly

Hebrews 6:3 DPro-ANS
GRK: καὶ τοῦτο ποιήσομεν ἐάνπερ
INT: and this will we do if indeed

Hebrews 7:27 DPro-ANS
GRK: τοῦ λαοῦ τοῦτο γὰρ ἐποίησεν
INT: of the people this indeed he did

Hebrews 9:8 DPro-ANS
GRK: τοῦτο δηλοῦντος τοῦ
INT: this signifying the

Hebrews 9:15 DPro-ANS
GRK: Καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς
INT: And because of this of a covenant new

Hebrews 9:20 DPro-NNS
GRK: λέγων Τοῦτο τὸ αἷμα
INT: saying This [is] the blood

Hebrews 9:27 DPro-ANS
GRK: μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις
INT: after moreover this judgment

Hebrews 10:33 DPro-NNS
GRK: τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς
INT: this indeed by revilings

Hebrews 10:33 DPro-NNS
GRK: θλίψεσιν θεατριζόμενοι τοῦτο δὲ κοινωνοὶ
INT: tribulations being made a spectacle this moreover partners

Hebrews 13:17 DPro-ANS
GRK: μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ
INT: with joy this they might do and

Hebrews 13:17 DPro-NNS
GRK: γὰρ ὑμῖν τοῦτο
INT: indeed for you [would be] this

Hebrews 13:19 DPro-ANS
GRK: δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι ἵνα
INT: moreover I exhort [you] this to do that

James 4:15 DPro-ANS
GRK: καὶ ποιήσομεν τοῦτο ἢ ἐκεῖνο
INT: also we may do this or that

1 Peter 1:25 DPro-NNS
GRK: τὸν αἰῶνα τοῦτο δέ ἐστιν
INT: the age this moreover is

1 Peter 2:19 DPro-NNS
GRK: τοῦτο γὰρ χάρις
INT: this indeed [is] acceptable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page