ταύτην
Englishman's Concordance
ταύτην (tautēn) — 53 Occurrences

Matthew 11:16 DPro-AFS
GRK: τὴν γενεὰν ταύτην ὁμοία ἐστὶν
NAS: shall I compare this generation?
INT: the generation this like it is

Matthew 15:15 DPro-AFS
GRK: τὴν παραβολήν ταύτην
INT: the parable this

Matthew 21:23 DPro-AFS
GRK: τὴν ἐξουσίαν ταύτην
INT: the authority this

Matthew 23:36 DPro-AFS
GRK: τὴν γενεὰν ταύτην
NAS: these things will come
INT: the generation this

Mark 4:13 DPro-AFS
GRK: τὴν παραβολὴν ταύτην καὶ πῶς
NAS: to them, Do you not understand this parable?
INT: the parable this and how

Mark 10:5 DPro-AFS
GRK: τὴν ἐντολὴν ταύτην
NAS: he wrote you this commandment.
INT: the commandment this

Mark 11:28 DPro-AFS
GRK: τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα
INT: the authority this that these things

Mark 12:10 DPro-AFS
GRK: τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε Λίθον
NAS: read this Scripture:
KJV: rejected is become
INT: the Scripture this did you read [The] stone

Luke 4:6 DPro-AFS
GRK: τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ
NAS: You all this domain
INT: the domain this all and

Luke 4:23 DPro-AFS
GRK: τὴν παραβολὴν ταύτην Ἰατρέ θεράπευσον
NAS: you will quote this proverb
INT: the proverb this Physician heal

Luke 7:44 DPro-AFS
GRK: ἔφη Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα
NAS: Do you see this woman?
KJV: feet: but she hath washed my
INT: he said see you this the woman

Luke 12:41 DPro-AFS
GRK: τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις ἢ
NAS: are You addressing this parable
INT: the parable this speak you or

Luke 13:6 DPro-AFS
GRK: Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν
NAS: And He [began] telling this parable:
INT: he spoke moreover this parable

Luke 13:16 DPro-AFS
GRK: ταύτην δὲ θυγατέρα
NAS: And this woman, a daughter of Abraham
INT: this moreover a daughter

Luke 15:3 DPro-AFS
GRK: τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων
NAS: So He told them this parable, saying,
INT: the parable this saying

Luke 18:5 DPro-AFS
GRK: τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν
NAS: yet because this widow bothers
INT: the widow this I will avenge her

Luke 18:9 DPro-AFS
GRK: τὴν παραβολὴν ταύτην
NAS: told this parable
INT: the parable this

Luke 20:2 DPro-AFS
GRK: τὴν ἐξουσίαν ταύτην
INT: the authority this

Luke 20:9 DPro-AFS
GRK: τὴν παραβολὴν ταύτην Ἄνθρωπος τις
NAS: the people this parable:
INT: the parable this A certain man certain

Luke 20:19 DPro-AFS
GRK: τὴν παραβολὴν ταύτην
NAS: that He spoke this parable
INT: the parable this

Luke 23:48 DPro-AFS
GRK: τὴν θεωρίαν ταύτην θεωρήσαντες τὰ
NAS: who came together for this spectacle,
INT: the spectacle this having seen the things which

Luke 24:21 DPro-AFS
GRK: τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει
INT: these things third this day it brings

John 2:11 DPro-AFS
GRK: Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν
NAS: This beginning of [His] signs
INT: This did beginning

John 7:8 DPro-AFS
GRK: τὴν ἑορτὴν ταύτην ὅτι ὁ
NAS: I do not go up to this feast
INT: the feast this for

John 10:6 DPro-AFS
GRK: Ταύτην τὴν παροιμίαν
NAS: This figure of speech Jesus
INT: This the allegory

John 10:18 DPro-AFS
GRK: λαβεῖν αὐτήν ταύτην τὴν ἐντολὴν
NAS: it up again. This commandment
INT: to take it This commandment

John 12:27 DPro-AFS
GRK: τὴν ὥραν ταύτην
INT: the hour this

Acts 3:16 DPro-AFS
GRK: τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων
INT: the complete soundness this before all

Acts 7:4 DPro-AFS
GRK: τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν
NAS: [God] had him move to this country
INT: the land this in which

Acts 7:60 DPro-AFS
GRK: στήσῃς αὐτοῖς ταύτην τὴν ἁμαρτίαν
NAS: do not hold this sin
INT: hold to them this the sin

Acts 8:19 DPro-AFS
GRK: τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ᾧ
NAS: Give this authority
INT: the authority this that on whom

Acts 13:33 DPro-AFS
GRK: ὅτι ταύτην ὁ θεὸς
NAS: has fulfilled this [promise] to our children
INT: that this God

Acts 22:4 DPro-AFS
GRK: ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν
NAS: I persecuted this Way to the death,
INT: who this Way

Acts 22:28 DPro-AFS
GRK: τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην ὁ
NAS: I acquired this citizenship
INT: the citizenship this bought

Acts 23:13 DPro-AFS
GRK: τεσσεράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν
NAS: than forty who formed this plot.
INT: forty this conspiracy

Acts 27:21 DPro-AFS
GRK: τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν
NAS: and incurred this damage
INT: the disaster this and the

Acts 28:20 DPro-AFS
GRK: διὰ ταύτην οὖν τὴν
NAS: For this reason, therefore,
INT: For this therefore

Acts 28:20 DPro-AFS
GRK: τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι
NAS: with you, for I am wearing this chain
INT: the chain this I have around [me]

Romans 5:2 DPro-AFS
GRK: τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ
NAS: by faith into this grace
INT: the grace this in which

1 Corinthians 6:13 DPro-AFS
GRK: θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα
INT: God both this and these

2 Corinthians 4:1 DPro-AFS
GRK: τὴν διακονίαν ταύτην καθὼς ἠλεήθημεν
INT: the ministry this as we received mercy

2 Corinthians 8:6 DPro-AFS
GRK: τὴν χάριν ταύτην
NAS: complete in you this gracious work
INT: the grace this

2 Corinthians 9:5 DPro-AFS
GRK: εὐλογίαν ὑμῶν ταύτην ἑτοίμην εἶναι
NAS: so that the same would be ready
INT: blessing of you this ready to be

2 Corinthians 12:13 DPro-AFS
GRK: τὴν ἀδικίαν ταύτην
NAS: to you? Forgive me this wrong!
INT: the injustice this

1 Timothy 1:18 DPro-AFS
GRK: Ταύτην τὴν παραγγελίαν
NAS: This command I entrust
INT: This charge

2 Timothy 2:19 DPro-AFS
GRK: τὴν σφραγῖδα ταύτην Ἔγνω Κύριος
NAS: stands, having this seal, The Lord
INT: the seal this Knows [the] Lord

1 Peter 5:12 DPro-AFS
GRK: καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ
NAS: and testifying that this is the true
INT: and testifying this to be [the] true

2 Peter 1:18 DPro-AFS
GRK: καὶ ταύτην τὴν φωνὴν
NAS: heard this utterance
INT: And this voice

2 Peter 3:1 DPro-AFS
GRK: Ταύτην ἤδη ἀγαπητοί
NAS: This is now, beloved,
INT: This now beloved

1 John 3:3 DPro-AFS
GRK: τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ' αὐτῷ
NAS: who has this hope
INT: the hope this in him

1 John 4:21 DPro-AFS
GRK: καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν
NAS: And this commandment we have
INT: And this the commandment

2 John 1:10 DPro-AFS
GRK: ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν
NAS: to you and does not bring this teaching,
INT: you and this teaching

Revelation 2:24 DPro-AFS
GRK: τὴν διδαχὴν ταύτην οἵτινες οὐκ
NAS: who do not hold this teaching, who
INT: the teaching this who not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page