Ταῦτα
Englishman's Concordance
Ταῦτα (Tauta) — 240 Occurrences

Matthew 1:20 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα δὲ αὐτοῦ
INT: These things moreover of him

Matthew 4:9 DPro-ANP
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ταῦτά σοι πάντα
INT: says to him These things to you all

Matthew 6:32 DPro-ANP
GRK: πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη
INT: all indeed these things the Gentiles

Matthew 6:33 DPro-NNP
GRK: αὐτοῦ καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται
INT: of him and these things all will be added

Matthew 9:18 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος
INT: These things of him as he is speaking

Matthew 10:2 DPro-NNP
GRK: ὀνόματά ἐστιν ταῦτα πρῶτος Σίμων
INT: names are these first Simon

Matthew 11:25 DPro-ANP
GRK: ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν
INT: that you did hide these things from wise

Matthew 13:34 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν
INT: These things all spoke

Matthew 13:51 DPro-ANP
GRK: Συνήκατε ταῦτα πάντα λέγουσιν
INT: Have you understood these things all They say

Matthew 13:56 DPro-NNP
GRK: οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα
INT: then to this [man] these things all

Matthew 15:20 DPro-NNP
GRK: ταῦτά ἐστιν τὰ
INT: These things are they which

Matthew 19:20 DPro-ANP
GRK: ὁ νεανίσκος Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα
INT: the young man things All these I have kept

Matthew 21:23 DPro-ANP
GRK: ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς καὶ
NAS: are You doing these things, and who
INT: what authority these things do you and

Matthew 21:24 DPro-ANP
GRK: ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
INT: what authority these things I do

Matthew 21:27 DPro-ANP
GRK: ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
INT: what authority these things I do

Matthew 23:23 DPro-ANP
GRK: τὴν πίστιν ταῦτα δὲ ἔδει
INT: faithfulness these moreover it behoved [you]

Matthew 23:36 DPro-NNP
GRK: ὑμῖν ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ
NAS: to you, all these things
INT: to you will come these things all upon

Matthew 24:2 DPro-ANP
GRK: Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα ἀμὴν
INT: not you see these things all Truly

Matthew 24:3 DPro-NNP
GRK: ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται καὶ
INT: us when these things will be and

Matthew 24:8 DPro-NNP
GRK: πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων
INT: all moreover these [are] a beginning of birth pains

Matthew 24:33 DPro-ANP
GRK: ἴδητε πάντα ταῦτα γινώσκετε ὅτι
NAS: all these things, recognize
INT: you see all these things know that

Matthew 24:34 DPro-NNP
GRK: ἂν πάντα ταῦτα γένηται
INT: anyhow all these things shall have taken place

Mark 2:8 DPro-ANP
GRK: αὐτοῖς Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν
INT: to them Why these things reason you in

Mark 6:2 DPro-NNP
GRK: Πόθεν τούτῳ ταῦτα καὶ τίς
INT: from where to this [man] these things and what

Mark 7:23 DPro-NNP
GRK: πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ
INT: all these evils

Mark 8:7 DPro-ANP
GRK: εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι
NAS: them, He ordered these to be served
INT: he desired also these to be set before [them]

Mark 10:20 DPro-ANP
GRK: αὐτῷ Διδάσκαλε ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην
INT: to him Teacher these all have I kept

Mark 11:28 DPro-ANP
GRK: ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ἢ
NAS: are You doing these things, or
INT: what authority these things do you or

Mark 11:28 DPro-ANP
GRK: ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς
INT: this that these things you should do

Mark 11:29 DPro-ANP
GRK: ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
INT: what authority these things I do

Mark 11:33 DPro-ANP
GRK: ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
INT: what authority these things I do

Mark 13:4 DPro-NNP
GRK: ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται καὶ
INT: us when these things will be and

Mark 13:4 DPro-ANP
GRK: ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα
INT: when are going these things to bring to conclusion all

Mark 13:8 DPro-NNP
GRK: ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα
INT: Beginnings of birth pains [are] these

Mark 13:29 DPro-ANP
GRK: ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα γινώσκετε
INT: when you see these things coming to pass know

Mark 13:30 DPro-NNP
GRK: μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται
INT: until that these things all shall have taken place

Mark 16:12 DPro-ANP
GRK: Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ
INT: after moreover these things to two of

Mark 16:17 DPro-NNP
GRK: πιστεύσασιν [παρ]ἀκολουθήσει ταῦτα ἐν τῷ
INT: having believed will follow these In the

Mark 16:20 DPro-ANP
GRK: Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς
INT: with moreover these And himself

Luke 1:19 DPro-ANP
GRK: εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα
INT: to bring glad tidings to you these

Luke 1:20 DPro-NNP
GRK: ἡμέρας γένηται ταῦτα ἀνθ' ὧν
INT: day shall take place these things in return for that

Luke 1:65 DPro-NNP
GRK: τὰ ῥήματα ταῦτα
INT: the things words these

Luke 2:19 DPro-ANP
GRK: τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν
INT: the sayings these pondering [them] in

Luke 4:28 DPro-ANP
GRK: συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα
INT: synagogue hearing these things

Luke 5:27 DPro-ANP
GRK: Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ
INT: And after these things he went forth and

Luke 7:9 DPro-ANP
GRK: ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς
INT: having heard moreover these things Jesus

Luke 8:8 DPro-ANP
GRK: καρπὸν ἑκατονταπλασίονα Ταῦτα λέγων ἐφώνει
INT: fruit a hundredfold These things saying he cried

Luke 9:34 DPro-ANP
GRK: ταῦτα δὲ αὐτοῦ
INT: these things moreover of him

Luke 10:1 DPro-ANP
GRK: Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ
INT: with moreover these things appointed the

Luke 10:21 DPro-ANP
GRK: ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν
INT: that you did hide these things from wise

Luke 11:27 DPro-ANP
GRK: λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις
INT: spoke he these things having lifted up a certain

Luke 11:42 DPro-ANP
GRK: τοῦ θεοῦ ταῦτα δὲ ἔδει
INT: of God These things also it behoved [you]

Luke 11:45 DPro-ANP
GRK: αὐτῷ Διδάσκαλε ταῦτα λέγων καὶ
INT: to him Teacher these things saying also

Luke 12:4 DPro-ANP
GRK: καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων
INT: and after these things not are able

Luke 12:30 DPro-ANP
GRK: ταῦτα γὰρ πάντα
INT: these things indeed all

Luke 12:31 DPro-NNP
GRK: αὐτοῦ καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν
INT: of him and these things will be added to you

Luke 13:2 DPro-ANP
GRK: ἐγένοντο ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν
NAS: because they suffered this [fate]?
INT: were because such things they have suffered

Luke 13:17 DPro-ANP
GRK: Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ
INT: And these things on saying of him

Luke 14:6 DPro-ANP
GRK: ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα
INT: to reply as to these things

Luke 14:15 DPro-ANP
GRK: τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ
INT: of those reclining [at table] with [him] these things said to him

Luke 14:21 DPro-ANP
GRK: κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα τότε ὀργισθεὶς
INT: master of him these things Then having been angry

Luke 15:26 DPro-NNP
GRK: ἂν εἴη ταῦτα
INT: anyhow might be these things

Luke 16:14 DPro-ANP
GRK: Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ
INT: heard moreover these things all the

Luke 17:8 DPro-ANP
GRK: καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ
INT: and after these things will eat and

Luke 18:4 DPro-ANP
GRK: χρόνον μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν
INT: a time with he however he said

Luke 18:11 DPro-ANP
GRK: Φαρισαῖος σταθεὶς ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν
NAS: and was praying this to himself:
KJV: even as this publican.
INT: Pharisee having stood thus by himself

Luke 18:21 DPro-ANP
GRK: δὲ εἶπεν Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα
INT: and he said These all have I kept

Luke 18:23 DPro-ANP
GRK: δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη
INT: moreover having heard these things very sorrowful he became

Luke 19:11 DPro-ANP
GRK: δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν
INT: moreover they these things having proceeded he spoke

Luke 19:28 DPro-ANP
GRK: Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν
INT: And having said these things he went on before

Luke 20:2 DPro-ANP
GRK: ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ἢ
NAS: You are doing these things, or
INT: what authority these things you do or

Luke 20:8 DPro-ANP
GRK: ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
INT: what authority these things I do

Luke 21:6 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε
INT: [As to] these things which you are beholding

Luke 21:7 DPro-NNP
GRK: πότε οὖν ταῦτα ἔσται καὶ
INT: when then these things will be and

Luke 21:7 DPro-NNP
GRK: ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι
INT: when are about these things to take place

Luke 21:9 DPro-NNP
GRK: δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον
INT: must for these things take place first

Luke 21:31 DPro-ANP
GRK: ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα γινώσκετε
INT: when you see these things coming to pass know

Luke 21:36 DPro-ANP
GRK: κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ
NAS: all these things that are about
INT: you might have strength to escape these things all which

Luke 23:31 DPro-ANP
GRK: ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν ἐν
INT: green tree these things they do in

Luke 23:49 DPro-ANP
GRK: Γαλιλαίας ὁρῶσαι ταῦτα
INT: Galilee beholding these things

Luke 24:9 DPro-ANP
GRK: μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς
INT: tomb they related these things all to the

Luke 24:10 DPro-ANP
GRK: τοὺς ἀποστόλους ταῦτα
INT: the apostles these things

Luke 24:11 DPro-NNP
GRK: τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ ἠπίστουν
NAS: But these words appeared
INT: the words of them and they disbelieved

Luke 24:21 DPro-NNP
GRK: ἀφ' οὗ ταῦτα ἐγένετο
INT: from which these things came to pass

Luke 24:26 DPro-ANP
GRK: οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν
INT: Not these things was it needful for to suffer

Luke 24:36 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα δὲ αὐτῶν
INT: these things moreover of them

John 1:28 DPro-NNP
GRK: Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ
INT: These things in Bethany

John 2:16 DPro-ANP
GRK: εἶπεν Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν μὴ
INT: he said Take these things from here not

John 2:18 DPro-ANP
GRK: ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς
INT: to us that these things you do

John 3:2 DPro-ANP
GRK: γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα
INT: indeed is able these signs

John 3:9 DPro-NNP
GRK: Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι
INT: How can these things be

John 3:10 DPro-ANP
GRK: Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις
INT: of Israel and these things not know

John 3:22 DPro-ANP
GRK: Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ
INT: After these things came

John 5:1 DPro-ANP
GRK: ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ἦν ἑορτὴ
INT: After these things was a feast

John 5:14 DPro-ANP
GRK: Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν
INT: After these things finds him

John 5:16 DPro-ANP
GRK: Ἰησοῦν ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν
INT: Jesus because these things he did on

John 5:19 DPro-ANP
GRK: ἐκεῖνος ποιῇ ταῦτα καὶ ὁ
INT: he does these things also the

John 5:34 DPro-ANP
GRK: λαμβάνω ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα
INT: receive but these things I say that

John 6:1 DPro-ANP
GRK: Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ
INT: After these things went away

John 6:9 DPro-NNP
GRK: ὀψάρια ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν
INT: small fish but these what are

John 6:59 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα εἶπεν ἐν
INT: These things he said in

John 7:1 DPro-ANP
GRK: ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ περιεπάτει ὁ
INT: And after these things was walking

John 7:4 DPro-ANP
GRK: εἶναι εἰ ταῦτα ποιεῖς φανέρωσον
INT: to be If these things you do show

John 7:9 DPro-ANP
GRK: ταῦτα δὲ εἰπὼν
INT: these moreover having said

John 7:32 DPro-ANP
GRK: περὶ αὐτοῦ ταῦτα καὶ ἀπέστειλαν
INT: concerning him these things and sent

John 8:20 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα τὰ ῥήματα
INT: These words

John 8:26 DPro-ANP
GRK: παρ' αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς
INT: from him these things I say to

John 8:28 DPro-ANP
GRK: ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ
INT: the Father these things I speak

John 8:30 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος
INT: These things of him as he spoke

John 9:6 DPro-ANP
GRK: ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν
INT: These things having said he spat

John 9:22 DPro-ANP
GRK: ταῦτα εἶπαν οἱ
INT: These things said the

John 9:40 DPro-ANP
GRK: τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ μετ'
INT: the Pharisees these things those who with

John 10:21 DPro-NNP
GRK: ἄλλοι ἔλεγον Ταῦτα τὰ ῥήματα
INT: Others said These sayings

John 10:25 DPro-NNP
GRK: πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ
INT: Father of me these bear witness concerning

John 11:11 DPro-ANP
GRK: ταῦτα εἶπεν καὶ
INT: These things he said and

John 11:43 DPro-ANP
GRK: καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ
INT: And these things having said with a voice

John 12:16 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν
INT: These things not knew

John 12:16 DPro-NNP
GRK: ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ'
INT: they remembered that these things were of

John 12:16 DPro-ANP
GRK: γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ
INT: written and these things they did to him

John 12:36 DPro-ANP
GRK: φωτὸς γένησθε Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς
INT: of light you might become These things spoke Jesus

John 12:41 DPro-ANP
GRK: ταῦτα εἶπεν Ἠσαίας
INT: These things said Isaiah

John 13:7 DPro-ANP
GRK: δὲ μετὰ ταῦτα
INT: moreover with these

John 13:17 DPro-ANP
GRK: εἰ ταῦτα οἴδατε μακάριοί
INT: If these things you know blessed

John 13:21 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα εἰπὼν ὁ
INT: These things having said

John 14:25 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν
INT: These things I have said to you

John 15:11 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν
INT: These things I have spoken to you

John 15:17 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν
INT: These things I command you

John 15:21 DPro-ANP
GRK: ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν
INT: But these things all they will do

John 16:1 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν
INT: These things I have spoken to you

John 16:3 DPro-ANP
GRK: καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι
INT: and these things they will do because

John 16:4 DPro-ANP
GRK: ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν
INT: But these things I have said to you

John 16:4 DPro-ANP
GRK: εἶπον ὑμῖν ταῦτα δὲ ὑμῖν
INT: said [them] to you these things moreover to you

John 16:6 DPro-ANP
GRK: ἀλλ' ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν
INT: But because these things I have said to you

John 16:25 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα ἐν παροιμίαις
INT: These things in allegories

John 16:33 DPro-ANP
GRK: ταῦτα λελάληκα ὑμῖν
INT: These things I have spoken to you

John 17:1 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς
INT: These things spoke Jesus

John 17:13 DPro-ANP
GRK: ἔρχομαι καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν
INT: I come and these things I speak in

John 18:1 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς
INT: These things having said Jesus

John 18:22 DPro-ANP
GRK: ταῦτα δὲ αὐτοῦ
INT: these things moreover of him

John 19:24 DPro-ANP
GRK: οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν
INT: Therefore soldiers these things did

John 19:36 DPro-NNP
GRK: ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ
INT: took place indeed these things that the

John 19:38 DPro-ANP
GRK: Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν
NAS: After these things Joseph
INT: after moreover these things asked

John 20:14 DPro-ANP
GRK: ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη
INT: these things having said she turned

John 20:18 DPro-ANP
GRK: κύριον καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ
INT: Lord and these things he said to her

John 20:31 DPro-NNP
GRK: ταῦτα δὲ γέγραπται
INT: these however have been written

John 21:1 DPro-ANP
GRK: ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν
INT: After these things revealed himself

John 21:24 DPro-ANP
GRK: ὁ γράψας ταῦτα καὶ οἴδαμεν
INT: the [one] having written these things and we know

Acts 1:9 DPro-ANP
GRK: καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων
INT: And these things having said beholding

Acts 5:11 DPro-ANP
GRK: τοὺς ἀκούοντας ταῦτα
INT: who heard these things

Acts 7:1 DPro-NNP
GRK: ἀρχιερεύς Εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει
INT: high priest if these things so are

Acts 7:7 DPro-ANP
GRK: καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ
INT: and after these things they will come forth and

Acts 7:50 DPro-ANP
GRK: μου ἐποίησεν ταῦτα πάντα
INT: of me has made these things all

Acts 7:54 DPro-ANP
GRK: Ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς
INT: hearing moreover these things they were cut in the

Acts 10:44 DPro-ANP
GRK: τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσεν τὸ
INT: the words these fell the

Acts 11:18 DPro-ANP
GRK: ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ
INT: having heard moreover these things they were silent and

Acts 12:17 DPro-ANP
GRK: τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα καὶ ἐξελθὼν
INT: to the brothers these things And having gone out

Acts 13:20 DPro-ANP
GRK: καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν κριτὰς
INT: And after these things he gave judges

Acts 13:42 DPro-ANP
GRK: τὰ ῥήματα ταῦτα
NAS: out, the people kept begging that these things
INT: the words these

Acts 14:15 DPro-ANP
GRK: Ἄνδρες τί ταῦτα ποιεῖτε καὶ
INT: Men why these things do you also

Acts 14:18 DPro-ANP
GRK: καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις
INT: And these things saying hardly

Acts 15:16 DPro-ANP
GRK: Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ
INT: After these things I will return and

Acts 15:17 DPro-ANP
GRK: Κύριος ποιῶν ταῦτα
INT: [the] Lord who does these things

Acts 16:38 DPro-ANP
GRK: τὰ ῥήματα ταῦτα ἐφοβήθησαν δὲ
INT: the words these they were afraid moreover

Acts 17:8 DPro-ANP
GRK: πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα
INT: city authorities hearing these things

Acts 17:11 DPro-NNP
GRK: εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως
INT: if were these things so

Acts 17:20 DPro-NNP
GRK: τίνα θέλει ταῦτα εἶναι
INT: what mean these things to be

Acts 18:1 DPro-ANP
GRK: Μετὰ ταῦτα χωρισθεὶς ἐκ
INT: And after these things having departed from

Acts 19:21 DPro-NNP
GRK: ΔΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗ ταῦτα ἔθετο ὁ
INT: moreover were fulfilled these things purposed

Acts 19:41 DPro-ANP
GRK: καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσεν
INT: And these things having said he dismissed

Acts 20:36 DPro-ANP
GRK: καὶ ταῦτα εἰπὼν θεὶς
INT: And these things having said having bowed

Acts 21:12 DPro-ANP
GRK: δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς
INT: moreover we heard these things begged we

Acts 23:22 DPro-ANP
GRK: ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρὸς
INT: to utter that these things you did report to

Acts 24:9 DPro-ANP
GRK: Ἰουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν
INT: Jews declaring these things thus to be

Acts 26:24 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα δὲ αὐτοῦ
INT: these things moreover of him

Acts 27:35 DPro-ANP
GRK: εἴπας δὲ ταῦτα καὶ λαβὼν
INT: having said moreover these things and having taken

Acts 28:29 DPro-ANP
GRK: καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος
INT: And these things he having said

Romans 8:31 DPro-ANP
GRK: ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα εἰ ὁ
INT: will we say to these things If

Romans 9:8 DPro-NNP
GRK: τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ
INT: of the flesh these [are] children

1 Corinthians 4:6 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα δέ ἀδελφοί
INT: these things moreover brothers

1 Corinthians 4:14 DPro-ANP
GRK: ὑμᾶς γράφω ταῦτα ἀλλ' ὡς
INT: you do I write these things but as

1 Corinthians 6:11 DPro-NNP
GRK: Καὶ ταῦτά τινες ἦτε
INT: And these things some you were

1 Corinthians 6:13 DPro-ANP
GRK: ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει τὸ
INT: this and these will bring to nought

1 Corinthians 9:8 DPro-ANP
GRK: κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ ἢ
INT: according to a man these things do I speak or

1 Corinthians 9:8 DPro-ANP
GRK: ὁ νόμος ταῦτα οὐ λέγει
INT: the law these things not says

1 Corinthians 9:15 DPro-ANP
GRK: ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως
INT: I wrote moreover these things that thus

1 Corinthians 10:6 DPro-NNP
GRK: Ταῦτα δὲ τύποι
INT: these things moreover types

1 Corinthians 10:11 DPro-NNP
GRK: ταῦτα δὲ τυπικῶς
INT: these things moreover [as] types

1 Corinthians 12:11 DPro-ANP
GRK: πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ
INT: all moreover these things works the

1 Corinthians 13:13 DPro-NNP
GRK: τὰ τρία ταῦτα μείζων δὲ
INT: the things three these greatest moreover

2 Corinthians 2:16 DPro-ANP
GRK: καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός
INT: and for these things who [is] competent

2 Corinthians 13:10 DPro-ANP
GRK: Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω
INT: because of Therefore these things being absent I write

Galatians 2:18 DPro-ANP
GRK: ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ
INT: what I tore down these things again I build

Galatians 5:17 DPro-NNP
GRK: τῆς σαρκός ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις
INT: the flesh these things indeed to one another

Galatians 5:17 DPro-ANP
GRK: ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε
INT: if you might wish those things you should do

Ephesians 5:6 DPro-ANP
GRK: λόγοις διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται
INT: words on account of these things indeed comes

Philippians 3:7 DPro-ANP
GRK: μοι κέρδη ταῦτα ἥγημαι διὰ
INT: to me gain these I have esteemed on account of

Philippians 4:8 DPro-ANP
GRK: τις ἔπαινος ταῦτα λογίζεσθε
INT: any [worthy of] praise these things consider

Philippians 4:9 DPro-ANP
GRK: ἐν ἐμοί ταῦτα πράσσετε καὶ
INT: in me these things do and

2 Thessalonians 2:5 DPro-ANP
GRK: πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν
INT: with you these things I said to you

1 Timothy 3:14 DPro-ANP
GRK: Ταῦτά σοι γράφω
INT: These things to you I write

1 Timothy 4:6 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς
INT: These things laying before the

1 Timothy 4:11 DPro-ANP
GRK: Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε
INT: Command these things and teach

1 Timothy 4:15 DPro-ANP
GRK: ταῦτα μελέτα ἐν
INT: These things meditate on in

1 Timothy 5:7 DPro-ANP
GRK: καὶ ταῦτα παράγγελλε ἵνα
INT: And these things command that

1 Timothy 5:21 DPro-ANP
GRK: ἀγγέλων ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς
INT: angels that these things you should keep apart from

1 Timothy 6:2 DPro-ANP
GRK: εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι Ταῦτα δίδασκε καὶ
INT: good service are being helped by These things teach and

1 Timothy 6:11 DPro-ANP
GRK: ἄνθρωπε θεοῦ ταῦτα φεῦγε δίωκε
INT: man of God these things flee pursue

2 Timothy 1:12 DPro-ANP
GRK: αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω ἀλλ'
INT: cause also these things I suffer but

2 Timothy 2:2 DPro-ANP
GRK: πολλῶν μαρτύρων ταῦτα παράθου πιστοῖς
INT: many witnesses these commit to faithful

2 Timothy 2:14 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα ὑπομίμνησκε διαμαρτυρόμενος
INT: These things put in remembrance of testifying earnestly

Titus 2:15 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα λάλει καὶ
INT: These things speak and

Titus 3:8 DPro-NNP
GRK: πεπιστευκότες θεῷ Ταῦτά ἐστιν καλὰ
INT: have believed God These things are excellent

Hebrews 4:8 DPro-ANP
GRK: ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας
INT: would he have spoken after this day

Hebrews 7:13 DPro-NNP
GRK: γὰρ λέγεται ταῦτα φυλῆς ἑτέρας
INT: indeed are said these things a tribe different

Hebrews 11:12 DPro-NNP
GRK: ἐγεννήθησαν καὶ ταῦτα νενεκρωμένου καθὼς
INT: were born and him of [one] having become dead even as

James 3:10 DPro-NNP
GRK: ἀδελφοί μου ταῦτα οὕτως γίνεσθαι
INT: brothers of me these things thus to be

1 Peter 1:11 DPro-ANP
GRK: τὰς μετὰ ταῦτα δόξας
INT: the after these glories

2 Peter 1:8 DPro-NNP
GRK: ταῦτα γὰρ ὑμῖν
INT: these things indeed in you

2 Peter 1:9 DPro-ANP
GRK: μὴ πάρεστιν ταῦτα τυφλός ἐστιν
INT: not are present these things blind he is

2 Peter 1:10 DPro-NNP
GRK: ἐκλογὴν ποιεῖσθαι ταῦτα γὰρ ποιοῦντες
INT: election to make these things indeed doing

2 Peter 3:14 DPro-ANP
GRK: Διό ἀγαπητοί ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε
INT: Therefore beloved these things expecting be earnest

1 John 1:4 DPro-ANP
GRK: καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς
INT: And these things write we

1 John 2:1 DPro-ANP
GRK: Τεκνία μου ταῦτα γράφω ὑμῖν
INT: Little children my these things I write to you

1 John 2:26 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν
INT: These things I wrote to you

1 John 5:13 DPro-ANP
GRK: Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν
INT: These things I wrote to you

Revelation 1:19 DPro-ANP
GRK: γενέσθαι μετὰ ταῦτα
INT: to take place after these

Revelation 4:1 DPro-ANP
GRK: Μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ
INT: After these things I looked and

Revelation 4:1 DPro-ANP
GRK: γενέσθαι μετὰ ταῦτα
INT: take place after these things

Revelation 7:9 DPro-ANP
GRK: Μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ
INT: After these things I looked and

Revelation 9:12 DPro-ANP
GRK: Οὐαὶ μετὰ ταῦτα
INT: woes after these things

Revelation 15:5 DPro-ANP
GRK: Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ
INT: And after these things I looked and

Revelation 16:5 DPro-ANP
GRK: ὅσιος ὅτι ταῦτα ἔκρινας
INT: holy one that these things you did judge

Revelation 18:1 DPro-ANP
GRK: Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον
NAS: After these things I saw another
INT: after these things I saw another

Revelation 19:1 DPro-ANP
GRK: Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς
NAS: After these things I heard
INT: after these things I heard like

Revelation 20:3 DPro-ANP
GRK: ἔτη μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι
INT: years after these things it is necessary for must be released

Revelation 21:7 DPro-ANP
GRK: νικῶν κληρονομήσει ταῦτα καὶ ἔσομαι
NAS: will inherit these things, and I will be his God
INT: overcomes will inherit all things and I will be

Revelation 22:8 DPro-ANP
GRK: καὶ βλέπων ταῦτα καὶ ὅτε
NAS: and saw these things. And when
INT: and seeing these things And when

Revelation 22:8 DPro-ANP
GRK: δεικνύοντός μοι ταῦτα
INT: [was] showing me these things

Revelation 22:16 DPro-ANP
GRK: μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς
INT: to testify to you these things in the

Revelation 22:20 DPro-ANP
GRK: ὁ μαρτυρῶν ταῦτα Ναί ἔρχομαι
INT: he who testifies these things Yes I am coming

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page